Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXVI/238/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 26/7, 26/16, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14 oraz części działki nr 26/10 w obrębie Nożynko w gminie Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/239/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/240/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/241/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/229/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Czarna Dąbrówka nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199 położonej w obrębie Karwno, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą SL1L/00046211/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosty Bytowskiego

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/242/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Karwnie

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 32/3 oraz działki nr 33, położone w obręb Łupawsko, stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka na okres dłuższy niż 3 lata

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/244/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/245/2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/246/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/247/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/248/2017 w sprawie uchwalenia planów stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/249/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/250/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4/2, 4/3, 4/5, 8, 9/8, 7, 12, 14, 6/2, 15/1, 218/2, 225/3, 510/5, 543 obr. Kozy

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/251/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/252/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/253/2017 w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwałą nr XXVII/254/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/255/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Czarna Dąbrówka jest organem prowadzącym

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/256/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/258/2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/259/2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/260/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/261/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Jasieniu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Rokitkach na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/265/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2016 r.

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/266/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/267/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/268/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/253/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/269/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/270/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/271/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/272/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/273/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/274/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/275/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/276/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 128 płożonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/277/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 170/4, 170/5, 170/6, 170/7,, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXIX.278.2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rokitach

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.279.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-15 14:35

Uchwała nr XXIX.280.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 listopada 2016 r. dotyczącej opłaty targowej

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.282.2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.283.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącej metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.284.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.285.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.286.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.287.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.288.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.289.2017 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Łupawa pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Osowskie zlokalizowanej na działkach o numerach: 266, 265, 203/4 - obręb Kleszczyniec; 115/1, 5/7 - obręb Nożyno oraz 13, 47- obręb Osowskie na odcinku 1650m”

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-15 14:51

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 282426
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-20 08:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl