Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16.12.2015 roku

GI.6840.7.2015.AT                                           Czarna Dąbrówka, dnia 16 grudnia 2015 r.

                      WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg oraz rokowania na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości,

Lp.

Położenie

Numer

Powierz.

w ha

Przeznacz.

w planie

Cena netto

Wadium

Termin

Godz.

Forma

1

Nożyno

101/12

0,1029

Teren zabudowy mieszka- niowej jednoro-dzinnej

34.800,00

3.500,00

26.01.2016

1000

Przetarg

2

Kleszczy- niec

191/5

0,1376

Teren zabudowy mieszka- niowej jednoro-dzinnej

32.300,00

3.300,00

26.01.2016

1015

Przetarg

3

Mikorowo

19/11

0,1160

Teren zabudowy mieszka- niowej jednoro-dzinnej

41.042,00

4.100,00

26.01.2016

1030

Przetarg

4

Mikorowo

108

0,9100

Teren rolny, zabudowy mieszka- niowej jednoro-dzinnej,

las

55.000,00

5.500,00

26.01.2016

1400

Roko- wania

1. Poz. od nr 1 do 3 dotyczą IV przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na zbycie praw do nieruchomości, poz. nr 4 dotyczy I rokowań na zbycie praw własności do nieruchomości.

2. Termin poprzednich przetargów/rokowań: poz. nr 1-4 – I przetarg – 01.06.2015r II przetarg 17.8.2015r., III przetarg – 24.09.2015r..

3. Dla działki w pozycji nr 1 (nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0) dla działki w pozycji nr 2 (nr księgi wieczystej SL1L/00027087/1) dla działki w pozycji nr 3 (nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0) dla działki w pozycji nr 4 (nr księgi wieczystej SL1L/00015105/7 ) .

4. DO UZYSKANEJ CENY DLA DZIAŁEK ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%

5. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.

6. Przetarg i część jawna rokowań odbędą się w sali nr 9 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu / rokowań, jest wpłacenie wymaganego wadium / zaliczki z podaniem numeru działki i miejscowości oraz w przypadku rokowań złożenie pisemnego zgłoszenia.  Uczestnik przetargu/ rokowań, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu/ rokowaniach. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

8. Wadium / zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016 r., w kasie Urzędu Gminy w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

9. Wadium / zaliczka, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg / rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium / zaliczkę, zwraca się po zamknięciu przetargu / rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.

10. Wpłacenie wadium / zaliczki,  na przetarg / rokowania, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).

11. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że  postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej.  Organizator przetargu / rokowań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu / rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

12. Cenę nieruchomości uzyskaną w drodze rokowań można rozłożyć na raty. W przypadku zapłaty w ratach  I rata płatna jest przed aktem notarialnym i nie może być mniejsza niż 30%  zaproponowanej ceny nabycia netto. Rozłożona na raty niespłacona część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata. Rozłożenie na raty nie może przekraczać okresu 5 lat.

13. Zgłoszenie na rokowania w zaklejonej kopercie z dopiskiem Rokowania na sprzedaż działki, ze wskazaniem jej położenia oraz numerem ewidencyjnym, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

13a. Zgłoszenie należy złożyć do 22.01.2016 r.

13b. Zgłoszenie powinno zawierać:

• imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

• datę sporządzenia zgłoszenia,

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej -  dla osób fizycznych dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

• określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),

• kopię dowodu wpłaty zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia

• proponowaną cenę netto i sposób jej zapłaty + podatek VAT,

• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z przeznaczeniem zbywanej działki.

14. Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny zgłoszeń do rokowań proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Ustne rokowania z uczestnikami przeprowadzone będą w dniu 26.01. 2016r., po części  niejawnej rokowań.

15. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu / rokowań, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.

16. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu / rokowań. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

17. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

18. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ , w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

drukuj (Wykaz nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16.12.2015 roku)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48