Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Nożyno, Kleszczyniec, Mikorowo i Rokity z dnia 06.09.2016

GI.6840.2.7.2016.AT

Czarna Dąbrówka, dnia 06.09.2016 r.

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości,

Położenie

Nożyno

Kleszczyniec

Mikorowo

Rokity

Rokity

Numer

101/12

191/5

19/11

182/6

182/5

Powierzchnia w ha

0,1029

0,1376

0,116

0,1147

0,122

Przeznaczenie w planie

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena netto

34.800,00

32.300,00

41.042,00

35.275,00

37.520,00

Wadium zł

3.500,00

3.300,00

4.100,00

4.000,00

4.000,00

Termin

10.10.2016

10.10.2016

10.10.2016

10.10.2016

10.10.2016

Godzina

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

Forma

Przetarg

Przetarg

Przetarg

Przetarg

Przetarg

 
 1. Poz. od nr 1 do 3 dotyczą VIII przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, dla pozycji 4 do 5 dotyczą III przetargu nieograniczonego na zbycie praw do nieruchomości.
 2. Termin poprzednich przetargów dla pozycji od 1 do 3: I przetarg – 01.06.2015r II przetarg 17.8.2015r., III przetarg – 24.09.2015r., IV przetargu – 26.01.2016 r.; V przetarg 23.03.2016 r. VI przetargu – 16.06.2016 r., VII przetargu – 25.07.2016 r., dla pozycji od 4 do 5: I przetarg – 20.05.2016 r. II przetargu – 25.07.2016 r.,
 3. Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00027087/1 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0, dla pozycji nr 4 i 5 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3.  
 4. DO UZYSKANEJ CENY DLA DZIAŁEK ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%
 5. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.
 6. Przetargi odbędą się w sali nr 9 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości.  Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 8. Wadium  należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 7 października 2016 r., w kasie Urzędu Gminy w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 9. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 10. Wpłacenie wadium,  na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).
 11. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że  postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
 12. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.
 13. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 14. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 15. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ , w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.
 16. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

drukuj (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Nożyno, Kleszczyniec, Mikorowo i Rokity z dnia 06.09.2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2016-09-06 11:31
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-06 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24123
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-10 12:50