Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu z przeznaczeniem na nasadzenia krzewów ozdobnych lub owocowych we wsi Czarna Dąbrówka z dnia 07.10.2016r.

Czarna Dąbrówka, 07.10.2016 r.

GI.6845.1.1.2016.AT

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2015 r., poz. 1774  ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu z przeznaczeniem na nasadzenia krzewów ozdobnych lub owocowych.

 1. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość o powierzchni 0,3931 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 1/73.

Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  obrębu Czarna Dąbrówka oznaczony jest symbolem 2ZP – tereny zieleni urządzonej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SL1L/00011168/8.

CENA WYWOŁAWCZA czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za w/w działkę wynosi: 5 q żyta.

Postąpienie nie może być niższe niż 1 q żyta.

PRZETARG odbędzie się w dniu 08.11.2016 r. o godz. 900 w pokoju                      nr 16 – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka.

 

UMOWA dzierżawy zostanie zawarta na okres 15 lat.

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dzierżawy

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

W przetargu mogą prać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią poniższe warunki:

 1. Wpłacą w pieniądzu  w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka  nr 09932410180020001920000060  do dnia 7.11.2016 r. wadium w kwocie 20,00 zł. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy Czarna Dąbrówka.
 2. Złożą w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2016 r. pisemnego zgłoszenia w przetargu wraz z oświadczeniem że wykorzysta niniejszą nieruchomość tylko do celów prowadzenia działalności związanej z uprawą i pielęgnacją krzewów ozdobnych lub owocowych.
 3. Przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu dowód tożsamości.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarci umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2015 poz. 783 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedno zgłoszenie oraz gdy Komisja Przetargowa stwierdzi, że żadne zgłoszenie nie spełnia warunków przetargu.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (tel. 59 82 12 643).

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu z przeznaczeniem na nasadzenia krzewów ozdobnych lub owocowych we wsi Czarna Dąbrówka z dnia 07.10.2016r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2016-10-07 13:50
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 13:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24126
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-10 12:50