Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

 

Kierownik:
Joanna Parszewska

telefon:
59 821-26-43

e-mail:
j.parszewska@czarnadabrowka.pl

 

Zadania referatu


 1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, które obejmują w szczególności:
  • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  • koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłocznie zawiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmioty zasługujące na wciągnięcie do rejestru zabytków,
  • przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym konserwatora zabytków,
  • działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
  • prowadzenie ewidencji dóbr nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniami nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczących:
  • opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
  • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
  • gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, które obejmują w szczególności:
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  • prowadzenie adaptacji i remontów i naprawa oraz konserwacja budynków stanowiącychwłasność gminy,
  • prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,
  • organizacja i nadzór robót publicznych i prac interwencyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniami nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
  • projektowanie przebiegu dróg,
  • budowę, modernizację i ochronę dróg,
  • zarządzanie drogami, czuwanie nad oznakowaniem,
  • określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele komunikacyjne,
  • koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
  • kontrolowanie funkcjonowania sieci oświetlenia ulicznego,
  • organizowanie i nadzorowanie wykonawstwa w zakresie zaprawy, modernizacji, budowy i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego,
  • inspirowanie i koordynowanie działań związanych z rozwojem lokalnej sieci telefonicznej oraz innych środków łączności.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych do których należą w szczególności:
  1. przygotowywanie, prowadzenie i udzielanie zamówień publicznych na podstawie rocznego planu zamówień publicznych i wniosków referatów, w tym:
   • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) wraz z
   • załącznikami i projektem umowy na podstawie materiałów przygotowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu,
   • przygotowanie treści ogłoszeń,
   • zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
   • udostępnianie SIWZ,
   • prowadzenie rejestru wydanych SIWZ,
   • udzielanie wyjaśnień w zakresie procedury, przesyłanie korespondencji,
   • występowanie do wykonawców/dostawców o wyjaśnienie treści ofert,
   • powiadamianie o wynikach postępowania,
   • udział w pracach komisji przetargowych,
   • przygotowywanie protokołu z postępowania,
  2. opracowywanie na podstawie planów poszczególnych komórek organizacyjnych
   • Urzędu rocznego planu zamówień publicznych,
  3. prowadzenie spraw związanych ze zwracaniem, zatrzymywaniem wadium,
  4. udział w procedurach odwoławczych,
  5. udostępnianie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych lub ustawą o dostępie do informacji publicznej,
  6. prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą udzielenia zamówienia oraz przechowywanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  7. prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych,
  8. prowadzenie rejestru umów,
  9. bieżące raportowanie oraz przedstawianie Wójtowi Gminy rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie,
  10. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
  11. nadzór merytoryczny nad stroną internetową Gminy Czarna Dąbrówka dotyczącą zamówień publicznych,
  12. przekazywanie informacji dotyczącej wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu celem zawarcia umowy na realizację,
  13. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP), w tym:
   • przekazywanie i nadzorowanie wystąpień do Prezesa UZP w sprawach, w których wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia,
   • sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  14. nadzór merytoryczny nad postępowaniami prowadzonymi przez komórki organizacyjne Urzędu z zakresu udzielania zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki,
  15. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach zamówień publicznych oraz udzielanie instruktażu.ekst

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Ulenberg
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-01-11 14:28
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 10:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-08-08 10:32