Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Kierownik:
Iwona Naderza

telefon:
59 821-26-43

e-mail:
i.naderza@czarnadabrowka.pl

 

Zadania referatu


 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, w szczególności związanych z:
  • gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  • ustaleniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  • organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  • nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  • komunalizacją gruntów,
  • prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  • tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa, przestrzennego,
  • wyposażeniem gruntów w urządzenie komunalne.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczących:
  • administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
  • przyznawania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  • zarządu nieruchomościami wspólnymi,
  • przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
  • egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
  • stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
  • ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym: przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, wyłączanie gruntów z produkcji, rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
  • łowiectwa,
  • przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, a w szczególności dotyczących :
  • wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz uzgodnienie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych środowisk,
  • ochrony i kształtowania środowiska, w tym: zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, ochrony środowiska przed odpadami, utrzymanie porządku i czystości,
  • zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
  • ustanawiania stref ochronnych oraz sposobu ich zagospodarowania,
  • podejmowania niezbędnych czynności w zakresie przestrzegania ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami,
  • przygotowywania decyzji lokalizacyjnych w zakresie wysypisk śmieci oraz wylewisk kontrola przestrzegania wymogów sanitarnych,
  • racjonalnej gospodarki odpadami,
  • opracowywanie założeń do planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska,
  • wydawanie pozwoleń na gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • przygotowywanie sprawozdań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
  • zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
  • prowadzenie i nadzorowanie budowy lub rozbudowy wodociągów oraz bieżącej eksploatacji,
  • nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
  • nadzorowanie pracy oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci,
  • przygotowywanie analiz do projektów uchwał w sprawie cen wody, opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni, opłaty za składowanie odpadów stałych
  • cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych,
  • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony p.poż., obsługi OSP i gospodarki komunalnej:
  1. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
   • planowanie i koordynacja działalności dotyczącej obrony cywilnej,
   • opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Gminy, koordynacja i nadzór nad opracowywaniem planów w jednostkach organizacyjnych Gminy,
   • organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego organów kierowania, kadry kierowniczej, członków formacji OC,
   • przygotowanie i zapewnienie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń na terenie Gminy,
   • nadzór i koordynacja w zakresie opracowywania planów ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miasta,
   • planowanie zaopatrzenia w sprzęt formacji OC oraz ludności,
   • planowanie środków finansowych na cele obrony cywilnej,
   • współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych,
   • koordynowanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową na terenie Gminy,z akcją oraz prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
   • współdziałanie w zakresie wykonania prac zabezpieczających, organizowanie drużyn ratowniczych, zarządzanie ewakuacji ludności,
   • prowadzenie magazynu OC.
  2. W zakresie spraw obronnych:
   • planowanie zadań obronnych,
   • nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
   • współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach związanych z wykonywaniem czynności powszechnego obowiązku obronności.
  3. W zakresie spraw wojskowych:
   • zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
   • organizacja i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
   • wzywanie do stawiennictwa poborowych przed komisją lekarską,
   • współudział w prowadzeniu poboru,
   • współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach związanych z wykonywaniem czynności powszechnego obowiązku obronności,
   • ustalanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
   • reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
   • realizowanie zadań z zakresu doręczania kart powołania i rozplakatowywania obwieszczeń do stawienia się do czynnej służby wojskowej.
  4. Prowadzenie akcji kurierskiej i stałego dyżuru.
  5. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
   • nadzór na szkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy,
   • zapewnienie terenowym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych odpowiednich środków finansowych, pomieszczeń, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu, odzieży specjalnej i umundurowania,
   • prowadzenie rejestru jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy,
  6. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
  7. Tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
  8. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy,
  9. Nadzór nad wykonywaniem kary sądowej ograniczenia wolności.eskt

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Ulenberg
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-01-11 14:29
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 10:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5678
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-08-08 10:33