Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

Kierownik:
Joanna Parszewska

telefon:
59 821-26-43

e-mail:
sekretarz@czarnadabrowka.pl

 

Zadania referatu


 • obsługa sekretariatu,
 • obsługa organizacyjna i administracyjna Wójta i Sekretarza,
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Sekretarza,
 • prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
 • zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 • wydawanie na prośbę interesantów zaświadczeń, poświadczeń,
 • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, w tym zapewnienie ochrony informacji niejawnych, kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej Komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne,
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 • przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady jej Komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i Komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,
 • prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych gminy,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej za pomocą sieci internetowej wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem znajdującym się w Urzędzie,
 • prowadzenie rejestru programów, sprawdzanie legalności,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem danych na nośnikach magnetycznych.
 • obsługa informatyczna Urzędu,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • wykonywanie ustawy o zgromadzeniach,
 • wydawanie pozwoleń na zbiórki publiczne,
 • ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ustalenie wysokości opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ustalanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • ustalanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 • opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • współpraca z komisją do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 • przygotowywanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
 • sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
 • sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborczych,
 • obsługa gospodarcza Urzędu, w tym dbanie o czystość i system ogrzewania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Ulenberg
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-01-11 14:29
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 00:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5983
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-17 00:18