Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności we wsi Łupawsko z dnia 17.03.2017

Czarna Dąbrówka, 17.03.2017 r.

GI.6845.1.1.2017.AT

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2016 r., poz. 2147  ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

 

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Nieruchomość o powierzchni 1,7802 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łupawsko, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 32/3.

Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  obrębu Łupawsko oznaczony jest symbolem 2US – tereny teren sportu i rekreacji.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SL1L/00022050/8.

CENA WYWOŁAWCZA czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za w/w działkę wynosi: 300 zł.

Postąpienie nie może być niższe niż 30 zł.

PRZETARG odbędzie się w dniu 21.04.2017 r. o godz. 1000 w pokoju nr 16 – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka.

UMOWA dzierżawy zostanie zawarta na okres 20 lat.

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dzierżawy

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią poniższe warunki:

 •  Przedłożą  do dnia 19.04.2017 r. aktualny dokument potwierdzający prowadzenie  działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych  od minimum 3 lat.
 • Wpłacą w pieniądzu  w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka  nr 09932410180020001920000060  do dnia 19.04.2017 r. wadium w kwocie 20,00 zł. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy Czarna Dąbrówka.
 • Złożą w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2017 r. pisemnego zgłoszenia w przetargu wraz z oświadczeniem że wykorzysta niniejszą nieruchomość tylko do celów prowadzenia działalności związanej z usługami turystycznymi, zapewni ogólnodostępny i bezpłatny dostęp do zagospodarowanej plaży oraz zainwestuje własne środki   w zagospodarowanie nieruchomości w sposób określony przez  Gminę tj.:

 

 • 2017 r. :
 1. Uruchomi wypożyczalnie rowerów stacjonarnych dla turystów,
 2. Uruchomi wypożyczalnie sprzętu wodnego (kajaki, kanadyjki)
 3. Stworzy koncepcje zagospodarowania pola namiotowego wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym.
 • 2018 r.
 1. Utworzy parking,
 2. Wybuduje zaplecze sanitarne ( toalety/natryski)
 3. Wybuduje zaplecze kuchenne (dla przebywających na polu namiotowym)
 4. Wybuduje miejsca ogniskowe wraz z mała architekturą (wiaty zadaszone, ławostoły).

 Zakres i harmonogram inwestycji zostanie szczegółowo określony w umowie dzierżawy.

 • Przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu dowód tożsamości.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarci umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2016 poz. 1827 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedno zgłoszenie oraz gdy Komisja Przetargowa stwierdzi, że żadne zgłoszenie nie spełnia warunków przetargu.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (tel. 59 82 12 643).

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności we wsi Łupawsko z dnia 17.03.2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-03-17 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-14 11:07