Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych we wsi Mikorowo z dnia 06.06.2017

GKO.6840.2.3.2017.AT                                                                                                                                                                                                                                        Czarna Dąbrówka, dnia 06.06.2017 r.

 

 Wójt Gminy Czarna Dąbrówka
ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg
na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości,

 

Lp.

Położenie

Numer

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie w planie

Cena netto

Wadium

zł

Termin

Godzina

Forma

1

Mikorowo

19/8

0,1147

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej

30.000

3.000,-

07.07.2017

1045

Przetarg

2

Mikorowo

19/12

0.1322

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej

35.000

4.000,-

07.07.2017

1100

Przetarg

 1. Poz. od  1 do 2 dotyczy III przetargu publicznego ustnego nieograniczonego.
 2. Termin poprzednich przetargów dla pozycji od 1 do 2 – I przetarg – 23.02.2017 r., II przetarg – 24.04.2017 r.
 3. Dla działki w pozycji nr 1 do 2 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.  
 4. DO UZYSKANEJ CENY DLA DZIAŁEK ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%
 5. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.
 6. Przetargi odbędą się w sali nr 9 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości.  Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 8. Wadium  należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 4 lipca 2017 r., w kasie Urzędu Gminy w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 9. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 10. Wpłacenie wadium,  na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).
 11. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że  postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
 12. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.
 13. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 14. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 15. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ , na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.
 16. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

 

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych we wsi Mikorowo z dnia 06.06.2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-06-06 11:00
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-06 11:01

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-06-06 11:01 przez Mateusz Ulenberg
 • zmieniono 2017-06-06 11:01 przez Mateusz Ulenberg

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32030
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-14 11:07