Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - URZĄD GMINY

Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka .

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI :
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika podmiotu publicznego.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Zganiacz
e-mail: dostepnosc@czarnadabrowka.pl
telefon: (59)82 12 660

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Główne wejście znajduje się przy ulicy Gdańskiej 5,
 2. Jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym,
 3. Do budynku prowadzą schody, oznaczone kontrastowo,
 4. Brak podjazdu i windy ułatwiającej wejście osobom niepełnosprawnym,
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro ) znajduje się korytarz , oznaczony kontrastowo,
 7. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, jednak nie jest oznaczona znakiem piktograficznym i nie posiada uchwytu,
 8. Do Urzędu Gminy może wejść osoba z psem asystującym,
 9. W Urzędzie nie ma urządzeń ułatwiających słyszenie osobie z niepełnosprawnością słuchu np. pętli indukcyjnych,
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zganiacz
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-04-07 14:57
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-07 15:02

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-04-07 15:00 przez Mateusz Ulenberg
 • zmieniono 2021-04-07 15:00 przez Mateusz Ulenberg
 • zmieniono 2021-04-07 15:02 przez Mateusz Ulenberg

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-07 15:05