Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszaru objętego działkami w obrębie Łupawsko oraz dla części działki w obrębie Jasień

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień,

gmina Czarna Dąbrówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1073, z późn. zm.)

oraz Uchwały nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

 

w dniach od 19.10.2018 r. do 19.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,  ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800  do 1500.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka na stronie internetowej: bip.czarnadabrowka.pl

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 1300, w sali narad tut. Urzędu (piętro II). Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) dla powyższego projektu dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego.

            Uwagi należy składać do Wójta Gminy Czarna Dąbrówka (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018 r.

drukuj (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszaru objętego działkami w obrębie Łupawsko oraz dla części działki w obrębie Jasień)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2018-10-10 15:41
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-10 15:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10717
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-10 19:22