Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dnia 25.10.2018r.

OGŁOSZENIE
  WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach 02listopada 2018 r. do 30listopada 2018 r.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały nr XXXVII/363/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia  19 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy, zawiadamiam   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla działki nr 6/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrowce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka pok. 12 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka: www.bip.czarnadabrowka.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14grudnia 2018 r. Pisma należy kierować na adres  Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: gmina@czarnadabrowka.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, uzgodnieniem  i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Czarna Dąbrówka na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: gmina@czarnadabrowka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14grudnia2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka na stronie internetowej
www.bip.czarnadabrowka.pl.
                                                                                                             

Wójty Gminy Czarna Dąbrówka         

  Jan Klasa

drukuj (OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dnia 25.10.2018r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2018-10-25 07:00
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-07 10:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-10 19:22