Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego STAR 244; 005 z dnia 08.08.2018

GPI.2613.1.2018.CP

 

Czarna Dąbrówka, dnia 08.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Czarna Dąbrówka

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego

STAR 244; 005

 

             Dane techniczne:

- typ/ model: STAR 244; 005

- rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy

- numer identyfikacyjny pojazdu: 8495

- numer rejestracyjny: GBY 89MS

- pojemność silnika: 6842,00 cm3

- rok produkcji: 1983

- liczba miejsc siedzących: 8

- liczba osi: 2

- przebieg wg wskazania licznika: 31903 km

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 10700 kg

- rodzaj paliwa: diesel

- stan techniczny pojazdu: dobry, pojazd sprawny technicznie

- pojazd posiada ślady użytkowania adekwatne do czasu pracy

- pojazd kwalifikuje się do dalszego użytkowania

- pojazd wyposażony w dodatkowy osprzęt pożarniczy

- do sprzedaży zostaną zdemontowane sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdu uprzywilejowanego.

          

            Cena wywoławcza samochodu wynosi 15 500,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych). Wysokość wadium (10% ceny wywoławczej): 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych)

 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego (jednostki organizacyjnej):

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

 

II. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty przetargu.

Samochód można obejrzeć w obecności pracownika Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.30.

III. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wnosi 1 550,00 zł.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek BS Łeba o/Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem wadium na zakup samochodu specjalnego STAR 244; 005.  Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wadium przepada na rzecz jednostki organizacyjnej (Gminy Czarna Dąbrówka).

IV. Informacje o sposobie złożenia oferty:

 1. Ofertę pod rygorem nieważności należy przygotować w formie pisemnej i powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL lub NIP, a w przypadku firmy numer REGON,
  • oferowaną cenę brutto za przedmiot sprzedaży /nie mniejszą niż cena wywoławcza/,
 2. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

V. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka do dnia 23.08.2018 r. do godz. 900 (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).
 2. Koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego STAR”

„Nie otwierać przed dniem 23.08.2018 r. do godz. 915

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dniu 23.08.2018 r. o godz. 915 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

VI. Odrzucenie oferty.

 1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert;
  • nie spełnia warunków wymienionych w niniejszym obwieszczeniu o przetargu;
  • oferent zaoferuje cenę za przedmiot sprzedaży niższą niż cena wywoławcza;
  • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. IV ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. O odrzuceniu oferty jednostka organizacyjna zawiadomi niezwłocznie oferenta.

 

VII. Wybór oferenta i podpisanie umowy.

 1. Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 2. Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Jednostka organizacyjna poinformuje Oferentów o wyniku postępowania w ciągu 4 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie e-mailem, faksem lub pisemnie.
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (nabywca) zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu  sprzedaży niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 7. Nabywca, który w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, nie uiści ceny nabycia, traci prawo nabycia oraz złożone wadium.

VIII. Kryterium wyboru oferty.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena zakupu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2018-08-08 17:27
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 17:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4879
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-08-29 21:16