Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” wg druku nr 147

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czarna Dąbrówka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych wg druku nr 148

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wg druku nr 149

Projekt uchwły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 wg druku nr 150

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 151

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej wg druku nr 152

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok wg druku nr 153

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 154

Projekt uchwały w sprawiei zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 155

Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 156

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wg druku nr 157

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita zlokalizowanej na działce nr 74 obręb Mydlita” wg druku nr 158

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1882
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-04 09:28