Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr X/143/2019 w sprawie przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

uchwala nr X/144/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czarna Dąbrówka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

Uchwaąl nr X/145/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr X/146/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Uchwała nr X/147/2019 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej

Uchwała nr X/148/2019 w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała nr X/149/2019 w sprawie opłaty targowej

Uchwala nr X/150/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

uchwala nr x/151/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr X/152/2019 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr X/153/2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr X/154/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała nr X/155/2019 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn. „Remont drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita zlokalizowanej na działce nr 74 obręb Mydlita”

uchwala nr X/157/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała nr X/158/219 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1873
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-18 08:13