Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

GMINA CZARNA DABRÓWKA OGŁASZA PRZETARG PIEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ MIENIA RUCHOMEGO - UNIEWAŻNIONO

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ MIENIA RUCHOMEGO

 

 1. Autobus – AUTOSAN:
 1. Dane techniczne:

- rodzaj nadwozia: H9.21.41S

- numer nadwozia: SUASW3AAPYS021742

- pojemność silnika: 6540 cm 3

- rok produkcji: 2000

- przebieg wg wskazania licznika: 444.086 km

- rodzaj silnika: silnik z zapłonem samoczynnym

- nr rejestracyjny: GBY A810.

      b) Cena wywoławcza autobusu wynosi 5.100,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

      c) Wysokość wadium (10% ceny wywoławczej) 510,00 zł. (słownie: pięćset dziesięć złotych).

 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego (jednostki organizacyjnej):

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 82 12 643

Faks 59 82 12 644

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Składniki mienia ruchomego można obejrzeć w obecności pracownika Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Cichej 3 w  Czarnej Dąbrówce od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.30.

 

 

 

 1. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium w wysokości 510,00 zł. (słownie: pięćset dziesięć złotych)
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek BS Łeba o/Czarna Dąbrówka nr 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem wadium na zakup mienia ruchomego Autobus – AUTOSAN. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się  termin uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wadium przepada na rzecz jednostki organizacyjnej (Gminy Czarna Dąbrówka).

 

 1. Informacje o sposobie złożenia oferty:
 1. Ofertę pod rygorem nieważności należy przygotować w formie pisemnej i powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

- numer PESEL lub NIP, a w przypadku firmy numer REGON,

- oferowaną cenę brutto za przedmiot sprzedaży/ nie mniejszą niż cena wywoławcza,

      b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu,

c) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka do dnia 27.12.2019 r. do godz. 900. (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).
 2. Koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„Przetarg na sprzedaż mienia ruchomego Autobus-Autosan”

„Nie otwierać przed dniem 27.12.2019 r. do godz. 930

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.12.2019 r. o godz. 930 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 

 1. Odrzucenie oferty:
 1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

          - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,

          - nie spełnia warunków wymienionych w niniejszym obwieszczeniu o przetargu,

          - oferent zaoferuje cenę za przedmiot sprzedaży niższą niż cena wywoławcza,

         - nie zawiera danych, o których mowa w pkt IV ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty jednostka organizacyjna zawiadomi niezwłocznie oferenta.

 

 1. Wybór oferenta i podpisanie umowy:
 1. Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 2. Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Jednostka organizacyjna poinformuje Oferentów o wyniku postępowania w ciągu                   4 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie e-mailem, faksem lub pisemnie.
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (nabywca) zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu sprzedaży niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 7. Nabywca, który w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, nie uiści ceny nabycia, traci prawo nabycia oraz złożone wadium.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena zakupu.

Załączniki do pobrania:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2358
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-02 15:19