Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
W ROKU 2020

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bez przetargu w miejscowościach Łupawsko i Czarna Dąbrówka z dnia 10.12.2020r.

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Unichowo, stanowiąca grunty PsVIz – 0,51 ha. Z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka, stanowiąca grunty orne kl. V – 1,5 ha. Z przeznaczeniem gruntu na cele rolne.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Rokity z dnia 29.10.2020r.

Działka niezabudowana , porośnięta trawami, oraz krzewami i dwoma drzewami liściastymi. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Na działce znajduję się zagłębienie typu parów o głębokości ok. 1,5 m. Działka posiada dostąp do drogi publicznej, którą są działki nr 182/10 i 381/2 o nawierzchni gruntowej. Brak możliwości do podłączeni kanalizacji sanitarnej. Posiada możliwość do podłączenia wodociągowej oraz elektrycznej. Działka znajduje się w odległości 300 m od jeziora.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kleszczyniec z dnia 29.10.2020r.

Działka niezabudowana w kształcie czworokąta ze ściętymi narożnikami. Działka zróżnicowana wysokościowo, porośnięta trawami, drzewami owocowymi oraz samosiejkami. Działka posiada dostąp do drogi publicznej – gminnej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w miejscowości Nożyno z dnia 23.10.2020r.

Część działki nr 2/60 o pow. 1,7423 ha,obręb Czarna Dąbrówka.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 23.10.2020r.

Działka o kształcie nieregularnym, mocno wydłużona od strony ulicy. W części ogrodzona, zabudowana oraz uzbrojona. Zabudowa: na działce 151/4 zlokalizowane są dwa budynki o numerach z Kartoteki Budynków Starostwa Powiatowego w Bytowie o nr 156 i 158. W budynku nr 158 zlokalizowane są dwa lokale użytkowe o nr 1 i 2. Lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 63,46 m2 jest wyodrębniony, a lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 27,40 m2 jest lokalem niewyodrębnionym.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczyniec z dnia 22.09.2020r.

Nieruchomość o powierzchni 0,1212 ha, położona w miejscowości Kleszczyniec, w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka, posiadająca księgę wieczystą nr SL1L/00027087/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku,oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 191/8 . Działka niezabudowana, położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona na terenie o niewielkim zróżnicowaniu wysokościowym.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 10.09.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00047712/8. I przetarg dla działki w pozycji nr 1 odbył się w dniu 10.08.2020 r. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona na początku miejscowości, po prawej stronie drogi wojewódzkiej wjeżdżając do Czarnej Dąbrówki z kierunku Bytowa. Działka położona w kompleksie działek wytyczonych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów- Czarna Dąbrówka. Działka nieuzbrojona, z możliwością uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej. Przez powierzchnię działki biegnie trasa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia (z kierunku południowo-zachodniego w kierunku północno-wschodnim) i na powierzchni działki zlokalizowany jest jeden pojedynczy słup energetyczny. W części północno wschodniej działki znajduje się w strefie stanowiska archeologicznego objęte strefą ograniczonej ochrony archeologicznej: AZP 11-34/7, w granicach których nakazuje się przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycję w przypadku planowania zmiany funkcji terenu, prac ziemnych, w tym zalesień. Na powierzchni działki występują następujące użytki: RIVa – grunty orne o pow. 0,3099, ŁV – łaki trwałe o pow. 0,2145 ha, ŁVI – łąki trwałe o pow. 0,0831 ha, N – nieużytki o pow. 0,0192 ha

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza III publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Nożyno z dnia 10.09.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 i 2 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6. I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 01.06.2020 r, II przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 10.08.2020 r,

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza XII publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowości Rokity z dnia 10.09.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3. I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 15.04.2019 r. II przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 20.05.2019 r, III przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 04.07.2019 r, IV przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 26.08.2019 r, V przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 30.09.2019 r, VI przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 18.11.2019 r, VII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 10.01.2020 r, VIII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 09.03.2020 r, IX przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 20.04.2020 r, , X przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 02.06.2020 r. , XI przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 10.08.2020 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kleszczyniec z dnia 06.08.2020r.

Działka niezabudowana, położona w miejscowości Kleszczyniec w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka jest położona na terenie o niewielkim zróżnicowaniu wysokościowym. Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów- Czarna Dąbrówka. Działka nieuzbrojona, z możliwością uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawy na cele rolne w miejscowościach Czarna Dąbrówka, Kozy, Kleszczyniec, Mikorowo, Jasień i Unichowo z dnia 03.08.2020r.

W przetargu mogą prać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią poniższe warunki:
1. Wpłacą w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka nr 09932410180020001920000060 do dnia 04.09.2020 r. wadium w kwocie 20,00 zł. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy Czarna Dąbrówka.
2. Przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu dowód tożsamości.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w miejscowościach Czarna Dąbrówka, Kozy, Kleszczyniec, Mikorowo, Jasień i Unichowo z dnia 03.08.2020r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 10lipca 2020 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w miejscowościach Czarna Dąbrówka, Kozy, Mikorowo, Jasień i Unichowo z dnia 10.07.2020r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 10 lipca 2020 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu w miejscowości Podkomorzycach z dnia 30.06.2020r.

Nieruchomość położona w miejscowości Podkomorzyce. Z przeznaczeniem na lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza XI publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Rokity z dnia 25.06.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3. I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 15.04.2019 r. II przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 20.05.2019 r, III przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 04.07.2019 r, IV przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 26.08.2019 r, V przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 30.09.2019 r, VI przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 18.11.2019 r, VII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 10.01.2020 r, VIII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 09.03.2020 r, IX przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 20.04.2020 r, , X przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 02.06.2020 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Nożyno z dnia 25.06.2020r.

1.Dla działki w pozycji nr 1 i 2 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6; 2.I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 2 odbył się w dniu 01.06.2020r; 3.DO UZYSKANEJ CENY DLA DZIAŁEK ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%; 4.Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności; 5.Przetargi odbędą się w sali nr 13 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomoścu położonych w miejscowościach Czarna Dąbrówka z dnia 25.06.2020r.

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona na początku miejscowości, po prawej stronie drogi wojewódzkiej wjeżdżając do Czarnej Dąbrówki z kierunku Bytowa. Działka położona w kompleksie działek wytyczonych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów- Czarna Dąbrówka. Działka nieuzbrojona, z możliwością uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej. Przez powierzchnię działki biegnie trasa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia (z kierunku południowo-zachodniego w kierunku północno-wschodnim) i na powierzchni działki zlokalizowany jest jeden pojedynczy słup energetyczny. W części północno wschodniej działki znajduje się w strefie stanowiska archeologicznego objęte strefą ograniczonej ochrony archeologicznej: AZP 11-34/7, w granicach których nakazuje się przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycję w przypadku planowania zmiany funkcji terenu, prac ziemnych, w tym zalesień.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Dęby z dnia 25.06.2020r.

Nieruchomość o powierzchni 0,1000 ha, położona w miejscowości Dęby, w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 25/2. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Otnoga oznaczony jest symbolem Z04 ZLZ – teren przeznaczony do zalesienia. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00015402/9.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do użyczenia położonych w miejscowościach Nożyno i Czarna Dąbrówka z dnia 14.05.2020r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej od dnia 14.05.2020 r. na okres 21 dni.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.

Działka niezabudowana, położona na początku miejscowości, po prawej stronie drogi wojewódzkiej wjeżdżając do Czarnej Dąbrówki z kierunku Bytowa. Działka położona w kompleksie działek wytyczonych wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomoścu położonych w miejscowościach Nożyno i Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6 3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00011168/8.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza X publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości we wsiach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 30.04.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Dęby z dnia 30.04.2020r.

Nieruchomość położona w miejscowości Dęby, brak dojazdu drogą publiczną do działki 25/2, do działki można dojechać wyłącznie poprzez działkę nr 25/1 stanowiące grunty orne lub przez działkę nr 277 stanowiącą las. Powierzchnie działki stanowi użytek BZ – teren rekreacyjno-wypoczynkowy 0,10 ha

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ogłasza IX publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości we wsiach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 19.03.2020r.,

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.
I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 15.04.2019 r. II przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 20.05.2019 r, III przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 04.07.2019 r, IV przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 26.08.2019 r, V przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 30.09.2019 r, VI przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 18.11.2019 r, VII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 10.01.2020 r, VIII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 09.03.2020 r

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Rokitach z dnia 28.02.2020r.

Nieruchomość o powierzchni 0,0064 ha, położona w Rokitach, w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 377/1. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokity oznaczony jest symbolem KDW.26 – teren drogi wewnętrznej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00014773/3.
Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren działki zróżnicowany wysokościowo. Działkę stanowi użytek Br-RV.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bez przetargu w miejscowości Nożyno z dnia 27.02.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Nożyno, stanowiąca grunty orne kl. VI – 0,0239 ha. Z przeznaczeniem na powiększenie działki przydomowej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Nożyno oraz Czarna Dąbrówka z dnia 20.02.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - KW SL1L/00014772/6 oraz KW SL1L/00011168/8.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży praw własności w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 06.02.2020 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Rokiciny z dnia 31.01.2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 0,0378 ha, położona w Rokicinach, w obrębie ewidencyjnym Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 108/4. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokiciny oznaczony jest symbolem L77 ZL – teren lasów. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00034755/7. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Na działce zlokalizowane są prowizoryczne zabudowania należące do właściciela działki nr 107/2. Działkę stanowi użytek Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowy.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, przeznaczonej do użyczenia w miejscowościach Czarna Dąbrówka i Nożyno z dnia 23.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do użyczenia,na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.).

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Rokity z dnia 16.01.2020 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Rokity, stanowi wąski pas pomiędzy północno – zachodnią granicą działki nr 373/2 a linia brzegową jeziora. Działka położona na skosie od strony dz. nr 373/2 w kierunku linii brzegowej jeziora. Działka stanowi naturalne przedłużenie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 377/2

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25375
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05