Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Rokiciny z dnia 31.01.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2020 r., poz. 65) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Rokicinach

I. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej działki. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działki sąsiadującej z działką ewidencyjną nr 108/4 obręb Rokiciny.

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość o powierzchni 0,0378 ha, położona w Rokicinach, w obrębie ewidencyjnym Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 108/4 . Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokiciny oznaczony jest symbolem L77 ZL – teren lasów. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00034755/7 .

Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Na działce zlokalizowane są prowizoryczne zabudowania należące do właściciela działki nr 107/2. Działkę stanowi użytek Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowy..

CENA WYWOŁAWCZA – 8.450,- zł

Wadium – 850,00 zł

PRZETARG odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 1115 w pokoju nr 13 – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

III. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Do dnia 05 marca 2020 r. należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu .

IV. LISTA OSÓB ZAKAWALIFIKOWANYCH DO UCZESNICTWA W PRZETARGU:

Kryteria: właściciele działki sąsiadującej z działką ewid. nr 108/4 obręb Rokiciny, złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt. III oraz wpłacą w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka nr 09932410180020001920000060 do dnia 05.03.2020 r. wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy Czarna Dąbrówka.

Do dnia 06 marca 2020 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu w Czarnej Dąbrówce.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2019 poz. 1000 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedno zgłoszenie oraz gdy Komisja Przetargowa stwierdzi, że żadne zgłoszenie nie spełnia warunków przetargu.

3. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.

4. Wpłacenie wadium, na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).

5. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

6. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.

7. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

8. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

9. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Rokiciny z dnia 31.01.2020 r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2020-01-31
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2020-01-31 13:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05