Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomoścu położonych w miejscowościach Nożyno i Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.

GKO.6840.2.6.2020.AT

Czarna Dąbrówka, dnia 30.04.2020 r.

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości,

 

Położenie

Numer

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie w planie

Cena netto

Wadium

Termin przetargu

Godzina

1

Nożyno

135/1

0.1406

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

43.120,-

4.400,-

01.06.2020

930

2

Nożyno

135/11

0,0823

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

34.620,-

3.500,-

01 .0 6 .2020

945

3

Czarna Dąbrówka

1/71

0,1600

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

40.280,-

4.100,-

01 .0 6 .2020

1000

 

1. Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6 3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00011168/8,

2. DO UZYSKANEJ CENY DLA DZIAŁEK ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%

3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.

4. P rzetargi odbędą się w sali nr 13 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

5. Warunkiem p rzystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

6. Wa dium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r., na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

7. Wadium , wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium , zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.

8. Wpłacenie wadium , na przetarg , jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).

9. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

10. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.

11. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

12. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

13. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ , w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, ( a.toporek@czarnadabrowka.pl ) w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomoścu położonych w miejscowościach Nożyno i Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2020-04-30
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2020-04-30 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22614
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05