Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 10.09.2020r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza
II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
praw własności niżej wymienionych nieruchomości,

 

Położenie

Numer

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie w planie

Cena netto

Wadium

Termin przetargu

Godzina

1

Czarna Dąbrówka

66/6

0.6267

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

137.104,-

14.000,-

12.10.2020

1030

 

 1. Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/000 47712/8.
 2. I przetarg dla działki w pozycji nr 1 odbył się w dniu 10.08.2020 r.
 3. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona na początku miejscowości, po prawej stronie drogi wojewódzkiej wjeżdżając do Czarnej Dąbrówki z kierunku Bytowa. Działka położona w kompleksie działek wytyczonych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów- Czarna Dąbrówka. Działka nieuzbrojona, z możliwością uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej. Przez powierzchnię działki biegnie trasa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia (z kierunku południowo-zachodniego w kierunku północno-wschodnim) i na powierzchni działki zlokalizowany jest jeden pojedynczy słup energetyczny. W części północno wschodniej działki znajduje się w strefie stanowiska archeologicznego objęte strefą ograniczonej ochrony archeologicznej: AZP 11-34/7, w granicach których nakazuje się przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycję w przypadku planowania zmiany funkcji terenu, prac ziemnych, w tym zalesień. Na powierzchni działki występują następujące użytki:
  • RIVa – grunty orne o pow. 0,3099,
  • ŁV – łaki trwałe o pow. 0,2145 ha,
  • ŁVI – łąki trwałe o pow. 0,0831 ha,
  • N – nieużytki o pow. 0,0192 ha.
 4. 3DO UZYSKANEJ CENY DLA DZIAŁEK ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%
 5. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.
 6. Przetargi odbędą się w sali nr 13 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
 7. Warunkiem p rzystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 09 października 2020 r., na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 9. Wadium , wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium , zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 10. Wpłacenie wadium , na przetarg , jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).
 11. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
 12. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.
 13. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 14. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 15. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
 16. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ , w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.
 17. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, ( a.toporek@czarnadabrowka.pl ) w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 10.09.2020r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Mateusz Ulenberg

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05