Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczyniec z dnia 22.09.2020r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
w dniu 29 października 2020 r. o godz. 9:00

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie KLESZCZYNIEC działka nr 191/8 o powierzchni 0,1212 ha
cena wywoławcza: 34.100,00 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Nieruchomość o powierzchni 0,1212 ha, położona w miejscowości Kleszczyniec, w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka, posiadająca księgę wieczystą nr SL1L/00027087/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku,oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 191/8 . Działka niezabudowana, położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona na terenie o niewielkim zróżnicowaniu wysokościowym.

Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 212 (Bytów- Czarna Dąbrówka). Działka nieuzbrojona, z możliwością uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej. Na powierzchni działki występują następujące użytki:

- RVIz – grunty orne o pow. 0,0304,
- PsV – pastwiska trwałe o pow. 0,908 ha,

Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kleszczyniec oznaczony jest symbolem 036 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu: budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, usługi nieuciążliwe (handel detaliczny, rzemiosło usługowe), infrastruktura techniczna dla obsługi mieszkaniowej i funkcji towarzyszących.

 

CENA WYWOŁAWCZA – 34.100,00 zł
Postąpienie – 350,00 zł
Wadium – 3.500,00 zł

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych:  brak

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. o godz. 900 w Sali Narad – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

II. WARUNEK UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 26 października 2020 roku na konto Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 26 października 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2020 poz. 1546 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.

2. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.

4. Wpłacenie wadium, na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).

5. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.

6. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty określonej kwoty w protokole z przetargu nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

7. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wskazania granic na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Czarna Dąbrówka na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

8. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

9. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczyniec z dnia 22.09.2020r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2020-09-22
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2020-09-22 15:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25368
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05