Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego z dnia 19.11.2020 - IVECO MAGIRUS - UNIEWAŻNIONO

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
UNIEWAŻNIONO

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego (jednostki organizacyjnej):

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
Tel. 59 82 12 643 Fax 59 82 12 644
e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

2. Dane techniczne samochodu ciężarowego- IVECO MAGIRUS:

a) Rodzaj nadwozia: zamknięte

b) Przeznaczenie: wywrotka

c) Numer nadwozia: WJMD1NBSM09015568

d) Liczba miejsc siedzących: 3

e) Liczba osi/kół: 2/6

f) Rok produkcji: 1993

g) Data pierwszej rejestracji: 1993-06-10

h) Barwa nadwozia: pomarańczowy

i) Rodzaj skrzyni biegów: manualna

j) Rodzaj paliwa: olej napędowy

k) Przebieg (km): 268 533

l) Numer rejestracyjny: GBY 83RC

3. Cena wywoławcza i wysokość wadium:

Cena wywoławcza samochodu ciężarowego wynosi 18.757,50 zł brutto ( słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100), która została ustalona na podstawie opinii biegłego. Sposób zapłaty ceny nie podlega rozłożeniu na raty. Wysokość wadium ( 10% ceny wywoławczej) 1.875,75 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 75/100).

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Składniki mienia ruchomego można obejrzeć w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Cichej 3 w Czarnej Dąbrówce od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 – po uprzednim uzgodnieniu wizyty telefonicznie ( tel. do kontaktu 59 82 12 643).

5. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium w wysokości 1.875,75 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 75/100).

b) Wadium wnosi się wyłączne w pieniądzu na rachunek BS Łeba O. Czarna Dąbrówka o numerze 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem „Wadium-samochód ciężarowy IVECO MAGIRUS”. Wadium należy wnieść do dnia 26.11.2020 r. do godziny 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

c) Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

d) Wadium nie podlega zwrotowi:

 • w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

6. Informacje o sposobie złożenia oferty:

a) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty załącznik nr 1,

b) Oferta powinna być przygotowana wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2) w formie pisemnej i powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę Oferenta
 • numer PESEL lub NIP, a w przypadku firmy numer REGON,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę brutto za przedmiot sprzedaży, nie mniejszą niż cena wywoławcza.

c) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.

d) Oferta musi być podpisana przez osobę(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

e) Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka do dnia 26.11.2020 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz być zaadresowana i oznaczona: „Oferta na zakup samochodu ciężarowego- IVECO MAGIRUS” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 10:00”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. o godzinie 10:30 w sali narad ( II piętro) w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

8. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,

b) Nie spełnia warunków wymienionych w niniejszym obwieszczeniu o przetargu,

c) Oferent zaoferuje cenę za przedmiot sprzedaży niższą niż cena wywoławcza,

d) Nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

Sprzedający zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

9. Wybór Oferenta i podpisanie umowy:

a) Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

b) Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

c) Sprzedający poinformuje Oferentów o wyniku postępowania w ciągu 5 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie e-mailem, faksem lub pisemnie.

d) Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (nabywca) zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego.

e) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu sprzedaży niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

f) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

g) Nabywca, który w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, nie uiści ceny nabycia, traci prawo nabycia oraz złożone wadium.

10. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena zakupu.

11. Pozostałe informacje

a) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

b) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

c) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu

d) Nabywcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych do przygotowania oferty i uczestnictwa w przetargu.

e) Sprzedający informuje, że po sporządzeniu przez biegłego opinii technicznej pojazdu, jego stan techniczny uległ zmianie. Został uszkodzony przedni most i brakuje przedniego wału napędowego.

Osoba do kontaktu i udzielania informacji: Pani Sabina Ostrowska, tel. 59 82 12 643.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Ostrowska
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-11-19 12:48
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 15:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 425
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-03 15:14