Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Okreslenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. kadr i świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

 1. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel/fax: (59) 821-26-60, e-mail: sekretariat@gops.czarnadabrowka.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

 

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 1. Okreslenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. kadr i świadczeń rodzinnych
 2. Liczba etatów: 1
 3. Planowana data zatrudnienia: 1 lutego 2023r.
 4. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
  obywatelstwo polskie;
  •  wykształcenie wyższe administracyjne;
 • minimum 3-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;
  • znajomość przepisów obejmująca w szczególności:  Kodeks pracy, Ustawę o pracownikach samorządowych, Kodeks postepowania administracyjnego, Ustawę o samorzadzie gminnym, Ustawę o świadczeniach rodzinnych, Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  •  znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27        kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.2016.119.1) – (RODO);
 • biegła obsługa komputera i programów MS Windows, MS Office;
 • znajomość oprogramowania komputerowego do obsługi swiadczeń rodzinnych oraz kadr;
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejetność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, terminowość,
 • Umiejetność pracy w zespole,
 • Poprawna komunikacja pisemna,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 •  kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunków pracy,;
 • współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, itp.;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, sporządzania sprawozdawczości PFRON, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • ustalanie uprawnień pracowniczych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (m.in. karty urlopowe, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe, itp.);
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontroli ich aktualności;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i PPOŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp.,stosowanie przepisów Kodeksu Pracy;
 • obsługa programu kadrowego ;
 • przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków  opiekuńczych;
 • ustalanie dochodu osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna,jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie
  świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • prowadzenie postępowania w tym administracyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych,  
  zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego
  świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • prowadzenie postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka
  oraz przedkładanie prawomocnej decyzji nakazującej zwrot Głównemu Księgowemu;
 • terminowe  zgłaszanie Głównemu Księgowemu Ośrodka osób do ubezpieczeń  
  społecznych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów;
 • terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w tym także w formie elektronicznej;
 • prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców;
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydania decyzji   
  lub przeprowadzenia postępowania w sprawach ustalenia prawa do świadczeń    rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko administracyjno- biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h      dziennie, kontakt z interesantami bezpośredni i telefoniczny. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy; 1/1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo/ 8 godzin dziennie

Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Poniżej 6 %

 1. Wymagane dokumenty.

 2. list motywacyjny,
  2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane
  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
  5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni
  praw publicznych,
  d) oświadczenie kandydata o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r.
  poz. 530 t.j.).’’
 3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do 20 stycznia 2023r. do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej             Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko podinspektora ds. kadr i świadczeń rodzinnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce".

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

 Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I - spełnienie warunków formalnych;                                                                                                        

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czarnej Dąbrówce oraz Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

 

 

                                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    w Czarnej Dąbrówce

                                                                                       Jolanta Bork

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Czajkowski
  data publikacji: 2023-01-09 16:16
 • zmodyfikował: Sławomir Czajkowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-09 16:17

Rejestr zmian

 • zmieniono 2023-01-09 16:17 przez Sławomir Czajkowski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 237
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-09 16:17