Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OGŁOSZENIA O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Informacje organizacyjne w spr. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie nr 2 o naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: co najmniej średnie w zakresie: informatyki, teleinformatyki lub pokrewne,
2) staż pracy:
- przy wykształceniu średnim wymagany jest 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
- przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,

1)pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
4) brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka - ROZSTRZYGNIĘTO

Stanowisko:
specjalista ds. inwestycji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: co najmniej średnie o profilu technicznym lub ekonomicznym,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
3) posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
4) brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce - NIE ROZSTRZYGNIĘTO

1. wykształcenie: co najmniej średnie w zakresie: informatyki, teleinformatyki lub pokrewne,
2. staż pracy:
• przy wykształceniu średnim wymagany jest 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
• przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
5. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
6. brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach

Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449)

Ogłoszenie konkursu na stanowisko referenta w referacie gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce - ROZSTRZYGNIĘTO

Stanowisko urzędnicze: stanowisko referenta w referacie gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
2) przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych,
3) sprawdzanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji gminnych, w tym czuwanie nad aktualnością uzgodnień, decyzji,
4) uczestnictwo w planowaniu i dokonywaniu zamówień publicznych realizowanych w ramach inwestycji gminnych,
5) uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji wniosków o środki pozabudżetowe w ramach realizacji inwestycji gminnych,
6) sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji prowadzonych zadań,
7) współpraca przy realizacji inwestycji z jednostkami organizacyjnymi,
8) przygotowywanie materiałów i współdziałanie przy opracowywaniu dokumentów planistycznych,
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki lub bezpośredniego przełożonego.

Ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasieniu - ROZSTRZYGNIĘTO

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449), tj.: stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej

Ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie - ROZSTRZYGNIĘTO

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce - II nabór - ROZSTRZYGNIĘTO

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Wymagania niezbędne:1)wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 2)3-letni staż pracy w pomocy społecznej, 3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystanie z pełni praw publicznych,4)posiadanie obywatelstwa polskiego,5)brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6)brak karalności karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 289 z późn. zm.), 7) nieposzlakowana opinia, 8)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ogłoszenie konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce - NIEROZSTRZYGNIĘTO

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo Wójt Gminy Czarna Dąbrówka. Ogłoszenie konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-19 13:10