Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OGŁOSZENIA O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Informacje organizacyjne w spr. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 25.06.2020r. - ROZSTRZYGNIĘTO

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki:
• gospodarka przestrzenna, • architektura, • urbanistyka,
• geodezja i kartografia, • budownictwo,
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) minimum 3 letni staż pracy, w tym minimum rok w jednostce samorządu terytorialnego,
8) znajomość zagadnień związanych z ustawami:
a) samorządzie gminnym,b) o pracownikach samorządowych, c) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, d) o gospodarce nieruchomościami, e) prawo budowlane, f) prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce z dnia 25.06.2020r. - ROZSTRZYGNIĘTO

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki administracja, zarządzanie, zarządzanie w oświacie,
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1282),
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,
6) minimum 3 letni staż pracy, w tym minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy (mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego obsługujących oświatę),
7) znajomość zagadnień związanych z: a) ustawą o samorządzie gminnym, b) ustawą o pracownikach samorządowych, c) ustawą o rachunkowości, d) ustawą o finansach publicznych, e) prawem oświatowym, f) systemem oświatowym, g) Prawem Pracy, h) Prawem Zamówień Publicznych, i) Kartą Nauczyciela.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce z dnia 09.06.2020r. - ROZSTRZYGNIĘTO

Na podstawie: art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910); art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713); §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1634 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ora z inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej palcówce (Dz. U. z 2019r., poz. 1661), Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządza, konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce z dnia 27.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora GCKiB w Czarnej Dąbrówce”

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka w terminie do dnia 26.06.2020r do godziny 1400.

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą, liczy się data wpływu do urzędu. Dokumenty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Kierownik Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Czarnej Dąbrówce utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z dnia 20.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO

Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
Znajomość przepisów:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.
Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-20 09:10