Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS Czarna Dąbrówka z dnia 05.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca przy komputerze.

Planowany termin zatrudnienia: od  01-06-2020 r.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity:  Dz. U. 2019 r. Poz. 1282).
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 7. Spełnia jeden z poniższych warunków :

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych.
 4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych.
 5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
 7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 8. Mile widziany co najmniej 3 letni staż pracy w dziale księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości samorządu jednostek organizacyjnych.
 9. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.
 10. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
 11. Wysoka kultura osobista.
 12. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
 3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US.
 4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki.
 7. Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
 10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
 11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
 12. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.
 14. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 15. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).
 16. Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 17. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 18. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki.
 19. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw.
 21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY [1]:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 3. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 5. a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 7. c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. d) stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska głównego księgowego.

 

INNE INFORMACJE:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce: e-mail: iod@czarnadabrowka.pl .
 4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko głównego księgowego.
 5. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 9. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  głównego księgowego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik  GOPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
 11. Postępowanie składać się będzie z:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.                  

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce (www.bip.czarnadabrowka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 2. Kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu na stanowisku główny księgowy nie będą brane pod uwagę.
 3. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Oferta na stanowisko głównego księgowego”) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2020  r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do GOPS w Czarnej Dąbrówce) w wybranej przez siebie formie:
 2. a) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (pokój nr 2) w godzinach urzędowania ośrodka, a w dniu 20 maja 2020 r. do godz. 12:00
 3. b) pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

 Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8212660 w godzinach urzędowania ośrodka.

drukuj (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS Czarna Dąbrówka z dnia 05.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18242
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 16:24