Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce z dnia 27.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce

I. Informacje ogólne:

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10,

77-116 Czarna Dąbrówka

II. Informacja o warunkach pracy:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na okres 3 lat,

3) miejsce pracy – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka. Praca odbywać się będzie w budynku w pełni nie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych,

5) kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy z urzędami, instytucjami i osobami fizycznymi.

III. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym w jednostce samorządu terytorialnego minimum 3 lata oraz minimum rok doświadczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) obywatelstwo polskie,

4) prawo jazdy kat. B,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r (Dz. U. z 2019r., poz. 1440) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9) przedstawienie pisemnego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce na okres najbliższych 3 lat, maksymalnie na 10 stron A4,

10) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania publicznych instytucji kultury,

11) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2) umiejętność zarządzania pracą w zespole,

3) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,

4) znajomość i umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności znajomość ustaw:

a) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

b) o samorządzie gminnym,

c) o finansach publicznych,

d) prawo zamówień publicznych.

V. Zakres zadań na stanowisku, na który prowadzony jest konkurs:

1) zarządzanie działalnością oraz reprezentacja na zewnątrz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce,

2) nadzór nad prawidłową realizacją zadań statutowych,

3) organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych,

4) działalność promocyjna gminy Czarna Dąbrówka,

5) sprawowanie nadzoru nad pracą zespołów, sekcji, kół zainteresowań działających przy jednostce,

6) administrowanie obiektami i majątkiem jednostki,

7) współpraca z innymi instytucjami i placówkami kulturalnymi, z jednostkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz lokalnymi twórcami w zakresie upowszechniania kultury.

VI. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy (CV),

3) pisemny autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce na okres najbliższych 3 lat,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia),

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,

11) oświadczenie kandydata o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1440, 1495, 2020, 2473, z 2020r. poz. 284) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

12) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1781 z późn. zm.)”.

Wszystkie oświadczenia, autorski programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie dokumentów dołączone do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora GCKiB w Czarnej Dąbrówce”

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka w terminiedo dnia 26.06.2020r do godziny 1400.

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą, liczy się data wpływu do urzędu. Dokumenty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII. Pozostałe informacje

1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Czarna Dąbrówka powoła Komisję Konkursową.

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.

3) terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora GCKiB oraz członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 821 26 43,

5) Dokumenty osoby, która zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Nieodebrane dokumenty w wyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

6) Informacja o wyniku naboru zostanie podana do wiadomości przez Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

7) Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

8) Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 7 przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

9) Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno -finansowymi działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5, w dni powszednie od godz. 8 do godz. 14.

IX. Klauzula Informacyjna.

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Czarna Dąbrówka reprezentowany przez Wójta gminy.

2) Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@czarnadabrowka.pl

3) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5) Jeśli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Wójt Gminy                  
  Jan Klasa                    

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce z dnia 27.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-05-27 13:17
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-08 16:24

Załączniki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-05-27 13:18
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-27 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18275
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 16:24