Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce z dnia 09.06.2020r. - ROZSTRZYGNIĘTO

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2019r., poz. 1661), czyli:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

  4. uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

  1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

  3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 875), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115, 1693 i 2245, z 2019r. poz. 55), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),

  7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

   2. posiada wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

   4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

   5. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

   6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

   7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

   8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);

   10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

3. Stanowisko dyrektora może zajmować także osoba będąca:

  1. nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

  3. nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
   stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2019r., poz. 1661), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1634), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.

 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - -w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. Oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. datę i miejsce urodzenia,

  3. obywatelstwo,

  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. W przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

  1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

  3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm.).

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 306, 284, 322) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

12. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.

13. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.875.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115, 1693 i 2245, z 2019 r. poz. 55).

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem:

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce”

w terminie do 3 lipca 2020 roku do godziny 14 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka . W przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@czarnadabrowka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora ;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22¹ § 1 ustawy Kodeks pracy, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), które określają jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej jak też na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadku przekazywania danych innych, które nie są wymagane w przepisach obowiązującego prawa.

5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej, w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku konkursu jako kandydat

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej , a później przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;

7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem członków komisji konkursowej jak też osób upoważnionych przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania służbowych obowiązków;

8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych ustawowo wymaganych skutkowało będzie brakiem udziału w konkursie.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą, nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce z dnia 09.06.2020r. - ROZSTRZYGNIĘTO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-06-09 14:06
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 09:07

Załączniki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-06-09 14:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-20 09:10