Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej
w
Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka
Stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce
Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse, administracja),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 4. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada nieposzlakowaną opinię,
 7. posiada min. 2 letni staż pracy w tym co najmniej minimum roczny staż pracy na stanowiskach związanych z księgowością (preferowany w księgowości jednostek sektora finansów publicznych),
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z :
  1. ustawą o samorządzie gminnym,
  2. ustawą o pracownikach samorządowych,
  3. ustawą o finansach publicznych,
  4. ustawą o rachunkowości,
  5. ordynacją podatkową,
  6. ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO,
  7. Kodeks postępowania administracyjnego.
  8.  ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. min. roczny staż pracy w administracji samorządowej (preferowany na stanowiskach określonych naborem)
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 4. komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dokładność, sumienność, umiejętność organizacji czasu pracy,
 7. umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 8. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 9. wiedza z zakresu klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. przygotowanie dokumentów księgowych do realizacji,
 2. przygotowanie dokumentów do księgowania,
 3. bieżące prowadzenie księgowości;
 4. kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont,
 5. sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 6. sporządzanie not księgowych,
 7. sporządzanie potwierdzeń sald rozrachunków,
 8. sporządzanie zestawienia sald kont,
 9. sporządzanie bilansów otwarcia,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 12. sporządzanie raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
 13. sporządzanie deklaracji PIT,
 14. wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki lub skarbnika.

Informacja o warunkach pracy:

 1. praca administracyjno-biurowa
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. zatrudnienie na umowę o pracę (pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony z możliwością przedłużenia),
 4. miejsce pracy - Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, teren gminy Czarna Dąbrówka. Praca odbywać się będzie w budynku w pełni nie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych,
 6. kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowego z urzędami, instytucjami i interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

​W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. życiorys zawodowy /CV/ potwierdzający spełnienie wymagań niezbędnych,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 §1 i §3 Kodeksu pracy do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”, w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą pocztową na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd).

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-07-30 14:53
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 08:46

Pobierz pliki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kostrzewska
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-07-30 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-16 12:09