Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 603213-N-2018 z dnia 2018-08-10 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-10 19:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-08-10
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-08-27 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 603213-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.
Szczegółowa informacja:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5 , 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny: GPI.271.8.2018.CP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Zamówienie zostało podzielone na pięć części. Przedmiotem części I zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka”. Przedmiotem części II zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Kozy”. Przedmiotem części III zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nożyno”. Przedmiotem części IV zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Podkomorzyce”. Przedmiotem części V zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Rokiciny”.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233250-6

37410000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: • w zakresie części I: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu lub placu o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto; • w zakresie części II: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu lub placu o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto; • w zakresie części III: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu lub placu o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto; • w zakresie części IV: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu lub placu o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; • w zakresie części V: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu lub placu o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP - wg załącznika nr 8 do SIWZ; 6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w raz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 4) Dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych części zamówienia w wysokości: • dla części I: 2 000,00 zł • dla części II: 2 000,00 zł • dla części III: 3 000,00 zł • dla części IV: 1 000,00 zł • dla części V: 1 000,00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej wynikłej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub realizacji dodatkowych robót budowlanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności klęski żywiołowe oraz warunki odbiegające od typowych dla pory roku uniemożliwiające prowadzenie robót) lub inne okoliczności uznawane za zdarzenia siły wyższej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), których pomimo zachowania należytej staranności, strony przewidzieć nie mogły, a które mogłyby spowodować istotną zmianę warunków realizacji zamówienia; zaistnienie tych przyczyn Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń dokumentacji projektowej w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy i uzyskania założonego efektu użytkowego lub w sytuacji zwiększenia bezpieczeństwa lub uwzględnienia wniosków i sugestii użytkowników drogi mających wpływ na lepszą organizacje ruchu i poprawę bezpieczeństwa, d) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3) Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 1 i 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zaakceptowana jakakolwiek zmiana wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Poza wymienionymi powyżej przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/: Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka Adres zamawiającego: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka Telefon: 59 82 12 643 Faks: 59 82 12 644 Adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik, e-mail: iod@czarnadabrowka.pl; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka”, znak sprawy GPI.271.8.2018.CP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem części I zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 124/7 obręb Czarna Dąbrówka. b) Zamówienie obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie nawierzchni utwardzonych, - wykonanie placu zabaw, - wyposażenie terenu objętego zamówieniem, - roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233250-6, 37410000-5, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Kozy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem części II zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Kozy”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 2/17 obręb Kozy. b) Zamówienie obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - montaż elementów siłowni plenerowej, - wykonanie strefy relaksu, - wykonanie placu zabaw, - wykonanie dojść i chodników, - wykonanie ogrodzenia, - roboty porządkowe, wykonanie trawników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233250-6, 37410000-5, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Nożyno

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem części III zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nożyno”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 127/4 obręb Nożyno. b) Zamówienie obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - montaż elementów siłowni plenerowej, - wykonanie strefy relaksu, - wykonanie placu zabaw, - wykonanie dojść i chodników, - wykonanie ogrodzenia, - roboty porządkowe, wykonanie trawników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233250-6, 37410000-5, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Podkomorzyce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem części IV zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Podkomorzyce”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 51/2 obręb Podkomorzyce. b) Zamówienie obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - montaż elementów siłowni plenerowej, - wykonanie strefy relaksu, - wykonanie dojść i chodników, - roboty porządkowe, wykonanie trawników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233250-6, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Rokiciny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem części V zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Rokiciny”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 108/3 obręb Rokiciny. b) Zamówienie obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie nawierzchni utwardzonych, - wyposażenie terenu objętego zamówieniem, - roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233250-6, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-08-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-08-10 19:12
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-10 19:20
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.8.2018.CP
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

o wartości poniżej 5 548 000 euro

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pllub   zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA PONIŻEJ

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą Pzp"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 p.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.5.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 p.z.p.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: roboty budowlane

Kod CPV: 45112720-8 –Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV: 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV: 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

3.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Zamówienie zostało podzielone na pięć części.

 

1) Część I:Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka

a) Przedmiotem części I zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 124/7 obręb Czarna Dąbrówka.

b) Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie placu zabaw,

- wyposażenie terenu objętego zamówieniem,

- roboty wykończeniowe.

 

c) Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ).

Kod CPV: 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV: 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV: 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

Kod CPV: 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

2) Część II:Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Kozy

a) Przedmiotem części II zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnejw miejscowości Kozy”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 2/17 obręb Kozy.

b) Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- montaż elementów siłowni plenerowej,

- wykonanie strefy relaksu,

- wykonanie placu zabaw,

- wykonanie dojść i chodników,

- wykonanie ogrodzenia,

- roboty porządkowe, wykonanie trawników.

 

c) Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 12 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 13 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 14 do SIWZ).

Kod CPV: 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV: 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV: 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

Kod CPV: 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

3) Część III:Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Nożyno

a) Przedmiotem części III zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnejw miejscowości Nożyno”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 127/4 obręb Nożyno.

b) Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- montaż elementów siłowni plenerowej,

- wykonanie strefy relaksu,

- wykonanie placu zabaw,

- wykonanie dojść i chodników,

- wykonanie ogrodzenia,

- roboty porządkowe, wykonanie trawników.

 

c) Szczegółowy opis przedmiotu części III zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 15 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 16 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 17 do SIWZ).

Kod CPV: 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV: 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV: 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

Kod CPV: 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

 

4) Część IV:Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Podkomorzyce

a) Przedmiotem części IV zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnejw miejscowości Podkomorzyce”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 51/2 obręb Podkomorzyce.

b) Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- montaż elementów siłowni plenerowej,

- wykonanie strefy relaksu,

- wykonanie dojść i chodników,

- roboty porządkowe, wykonanie trawników.

 

c) Szczegółowy opis przedmiotu części IV zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 18 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 19 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 20 do SIWZ).

Kod CPV: 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV: 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV: 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

5) Część V: Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Rokiciny

a) Przedmiotem części V zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Rokiciny”. Zagospodarowanie terenu dotyczy działki nr 108/3 obręb Rokiciny.

b) Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wyposażenie terenu objętego zamówieniem,

- roboty wykończeniowe.

c) Szczegółowy opis przedmiotu części V zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 21 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 22 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 23 do SIWZ).

Kod CPV: 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV: 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kod CPV: 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części:

CZĘŚĆ I:od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 r.

CZĘŚĆ II:od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 r.

CZĘŚĆ III: od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 r.

CZĘŚĆ IV: od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 r.

CZĘŚĆ V:od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 r.

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
  1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  27.08.2018r. do godziny 1000
  2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka”- część ……….”

„Nie otwierać przed dniem 27.08.2018 r.  r. do godz. 1030

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2018 r.  o godz. 1030 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w  ofertach.
  5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
  2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-08-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-08-10 19:18
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść596.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-10 19:26
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty253.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 2 - oświadczenie248.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 3 - wykaz robót246.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 4 - wykaz osób245.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 5 - lista podmiotów245.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 6 - zobowiązania innych podmiotów243.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 7 - wzór umów293.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 8 - oświadczenie o niekaralności245.44kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 9 - dokumentacja projektowa cz.I3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 10 - STWIOR cz.I1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 11 - przedmiar robót cz.I310.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 12 - Dokumentacja projektowa cz.II6.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 13 - STWIOR cz.II1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 14 - Przedmiar robót cz.II111.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 15 - Dokumentacja projektowa cz.III29.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 16 - STWIOR cz.III587.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 17 - Przedmiar robót cz.III115.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 18 - Dokumentacja projektowa cz.IV8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 19 - STWIOR cz.IV1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:23
 • Zał. nr 20 - Przedmiar robót cz.IV97.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:25
 • Zał. nr 21 - Dokumentacja projektowa cz.V2.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:25
 • Zał. nr 22 - STWIOR cz.V1.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:25
 • Zał. nr 23 - Przedmiar robót cz.V289.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-10 19:25
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-29 21:30
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.8.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 548 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu 603213-N-2018 z dnia 2018-08-10 r., na zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, co następuje:

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 484 306,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześć złotych 00/100), w tym:

 • dla części I: 116 288,00 (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100);
 • dla części II: 103 442,00 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 00/100);
 • dla części III: 155 603,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote 00/100);
 • dla części IV: 57 123,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote  00/100);
 • dla części V: 51 850,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100);

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

CZĘŚĆ I

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy

ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

E&M

Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

145 140,00 zł

36 miesięcy

05.10.2018 r.

30 dni

 

CZĘŚĆ II

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Kozy

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

E&M

Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

110 700,00 zł

36 miesięcy

05.10.2018 r.

30 dni

 

CZĘŚĆ III

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nożyno

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

E&M

Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

196 800,00 zł

36 miesięcy

05.10.2018 r.

30 dni

 

CZĘŚĆ IV

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Podkomorzyce

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

E&M

Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

66 420,00 zł

36 miesięcy

05.10.2018 r.

30 dni

 

CZĘŚĆ V

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rokiciny

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

E&M

Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

63 960,00 zł

36 miesięcy

05.10.2018 r.

30 dni

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-08-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-08-29 21:24
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert727.01kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-08-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-08-29 21:25
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka - WYNIK POSTĘPOWANIA
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-11 21:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.8.2.2018.CP
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 548 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu 603213-N-2018 z dnia 2018-08-10 r., na zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą p.z.p.”) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka” jako najkorzystniejszą wybrano:

 • dla części I zamówienia ofertę złożoną przez E&M Marcin Maliszewski, Nieczulice 17 77-100 Bytów. Wykonawca uzyskał łącznie 60,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 145 140,00 zł;
 • dla części II zamówienia ofertę złożoną przez E&M Marcin Maliszewski, Nieczulice 17 77-100 Bytów. Wykonawca uzyskał łącznie 60,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 110 700,00 zł;
 • dla części III zamówienia ofertę złożoną przez E&M Marcin Maliszewski, Nieczulice 17 77-100 Bytów. Wykonawca uzyskał łącznie 60,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 196 800,00 zł;
 • dla części IV zamówienia ofertę złożoną przez E&M Marcin Maliszewski, Nieczulice 17 77-100 Bytów. Wykonawca uzyskał łącznie 60,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 66 420,00 zł;
 • dla części V zamówienia ofertę złożoną przez E&M Marcin Maliszewski, Nieczulice 17 77-100 Bytów. Wykonawca uzyskał łącznie 60,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 63 960,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

CZĘŚĆ I

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

E&M Marcin Maliszewski Nieczulice 17 77-100 Bytów

60,00

0,00

60,00

 

CZĘŚĆ II

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

E&M Marcin Maliszewski Nieczulice 17 77-100 Bytów

60,00

0,00

60,00

 

CZĘŚĆ III

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

E&M Marcin Maliszewski Nieczulice 17 77-100 Bytów

60,00

0,00

60,00

 

CZĘŚĆ IV

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

E&M Marcin Maliszewski Nieczulice 17 77-100 Bytów

60,00

0,00

60,00

 

CZĘŚĆ V

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

E&M Marcin Maliszewski Nieczulice 17 77-100 Bytów

60,00

0,00

60,00

 

Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

            Jednocześnie informuję, iż z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy p.z.p.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-09-11
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-09-11 21:35
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 16:16
Załączniki:
 • Informacja o wyniku postępowania752.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-09-11
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-09-11 21:36
[drukuj]