Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 618306-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. Ogłoszenie nr 500236156-N-2018 z dnia 02-10-2018 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2018-09-18 godz. 15:40 do środa 2018-10-03 godz. 10:00 piątek 2018-10-05 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień – działka nr 9 i 14 - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-03 07:28
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.9.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

 

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień – działka nr 9 i 14”,  znak sprawy  GPI.271.9.2018.CP, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 618306-N-2018 z dnia 2018-09-18 r.

I. Dokonuje się zmiany opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 3 SIWZ) poprzez dodanie pkt. 3.2. 3) SIWZ

3.2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień – działka nr 9 i 14 obręb Jasień.

1) Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, wykonanie chodnika usytuowanego przy jezdni o szerokości 2,0 m z kostki betonowej, wykonanie peronu przystankowego o wym. 20,0 x 2,0 m, wykonanie odwodnienia, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 3914026 oraz przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego w obrębie przebudowywanego skrzyżowania dróg.

2) Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ), STWIO robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 12 do SIWZ).

3) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje wykonania remontu istniejącego odwodnienia. Wykonawca do wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia nie uwzględnia powyższych robót (pozycja 34-38 w przedmiarze robót).

 

II. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do SIWZ

Zamawiający dokonuje zmiany dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ) poprzez dodanie projektu stałej organizacji ruchu. Aktualna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

 

III. Dokonuje się zmiany w S.I.W.Z. punkt 11.1, 11.2, 11.3

Zapis przed zmianą:

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  03.10.2018 r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na przebudowę 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień – działka nr 9 i 14”

„Nie otwierać przed dniem 03.10.2018 r.  r. do godz. 1030

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 r.  o godz. 1030 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

Zapis po zmianie:

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  05.10.2018 r. do godziny 1000

11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na przebudowę 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień – działka nr 9 i 14”

„Nie otwierać przed dniem 05.10.2018 r.  r. do godz. 1030

 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2018 r.  o godz. 1030w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

Dokonana modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 10 do S.I.W.Z. – aktualna dokumentacja projektowa po modyfikacji z dnia 02 października 2018 r.,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-10-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-03 07:29
Załączniki:
 • Informacja o modyfikacji SIWZ525.16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-10-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-03 07:31
 • Zał. nr 10 do SIWZ po modyfikacji z dnia 02.10.20189.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-10-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-03 07:31
[drukuj]