Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 634435-N-2018 z dnia 2018-10-10 r. Ogłoszenie nr 500256318-N-2018 z dnia 25-10-2018 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od środa 2018-10-10 godz. 16:05 do czwartek 2018-10-25 godz. 10:00 piątek 2018-11-02 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-10 16:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-10-10
Data końca składania ofert: czwartek 2018-10-25 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 634435-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.
Szczegółowa informacja:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5 , 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I
Numer referencyjny: GPI.271.11.2018.CP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I. Zamówienie obejmuje trzy etapy. Etap II zostanie wykonany w 2019 r., etap III zostanie wykonany w roku 2020. 1)Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje: a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót), b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót); c) wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót); d) wykonanie rdzeni (pozycja 17-20 w przedmiarze robót); e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-73 w przedmiarze robót); f) wykonanie posadzki na parterze (pozycja 74-78 w przedmiarze robót). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ). 3) UWAGA! Zamawiający do postępowania dołączył dokumentację projektową, STWIOR oraz przedmiar robót dotyczący całego zamówienia (Etap I-III). Wykonawca do wyceny oraz wykonania Etapu I zamówienia uwzględni jedynie roboty wymienione w ppkt. 1.

II.5) Główny kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45214100-1

45214210-5

45111200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-12-14


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto wraz z podaniem rodzaju i wartości zadania, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278); Dopuszcza się posiadanie przez w/w osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów lub innych obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP - wg załącznika nr 8do SIWZ; 6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) - wg załącznika nr 9 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w raz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. b SIWZ (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 4) Dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 8 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej wynikłej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub realizacji dodatkowych robót budowlanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności klęski żywiołowe oraz warunki odbiegające od typowych dla pory roku uniemożliwiające prowadzenie robót) lub inne okoliczności uznawane za zdarzenia siły wyższej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), których pomimo zachowania należytej staranności, strony przewidzieć nie mogły, a które mogłyby spowodować istotną zmianę warunków realizacji zamówienia; zaistnienie tych przyczyn Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń dokumentacji projektowej w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy i uzyskania założonego efektu użytkowego lub w sytuacji zwiększenia bezpieczeństwa lub uwzględnienia wniosków i sugestii użytkowników drogi mających wpływ na lepszą organizacje ruchu i poprawę bezpieczeństwa, d) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3) Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 1 i 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zaakceptowana jakakolwiek zmiana wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Poza wymienionymi w pkt. 1. przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
  data wytworzenia informacji: 2018-10-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-10 16:08
Załączniki:
 • SIWZ282.56kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-10-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-10 16:10
 • Przedmiar robót8.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Papuga
   data wytworzenia informacji: 2018-10-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-10 16:10
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-25 09:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2018-11-02 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 500256318-N-2018 z dnia 25-10-2018 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634435-N-2018 
Data: 10/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5, 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I. Zamówienie obejmuje trzy etapy. Etap II zostanie wykonany w 2019 r., etap III zostanie wykonany w roku 2020. 1)Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje: a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót), b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót); c) wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót); d) wykonanie rdzeni (pozycja 17-20 w przedmiarze robót); e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-73 w przedmiarze robót); f) wykonanie posadzki na parterze (pozycja 74-78 w przedmiarze robót). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ). 3) UWAGA! Zamawiający do postępowania dołączył dokumentację projektową, STWIOR oraz przedmiar robót dotyczący całego zamówienia (Etap I-III). Wykonawca do wyceny oraz wykonania Etapu I zamówienia uwzględni jedynie roboty wymienione w ppkt. 1. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I. Zamówienie obejmuje trzy etapy. Etap II zostanie wykonany w 2019 r., etap III zostanie wykonany w roku 2020. 1) Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje: a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej); b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej); c) wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej); d) wykonanie rdzeni tylko ścian fundamentowych (podrozdział „Rdzenie” w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej); e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-71 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej); f) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w kondygnacji parteru (wg projektu budowlanego). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ). 3) UWAGA! Zamawiający do postępowania dołączył dokumentację projektową, STWIOR oraz przedmiar robót dotyczący całego zamówienia (Etap I-III). Wykonawca do wyceny oraz wykonania Etapu I zamówienia uwzględni jedynie roboty wymienione w ppkt. 1. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-25, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-02, godzina: 10:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dokonuje zmiany dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ) poprzez dodanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego archtektoniczno- budowlanego dla branż: architektura, konstrukcja, sanitarna, elektryczna oraz teletechniczna, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie zawierało ww. projektów. Aktualna treść załącznika nr 10 do SIWZ stanowi załącznik do modyfikacji SIWZ z dnia 25.10.2018 r. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 11 do SIWZ poprzez dodanie Specyfikacji technicznj wykonania i odbioru robót, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie zawierało ww. specyfikacji. Aktualna treść załącznika nr 11 do SIWZ stanowi załącznik do modyfikacji SIWZ z dnia 25.10.2018 r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-25 09:23
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia737.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 09:25
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I - MODYFIKACJA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-25 09:50
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.11.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I”,  znak sprawy GPI.271.11.2018.CP, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 634435-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

I. Dokonuje się zmiany w SIWZ w pkt. 3.2.

Zapis przed zmianą:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I. Zamówienie obejmuje trzy etapy. Etap II zostanie wykonany w 2019 r., etap III zostanie wykonany w roku 2020.

1) Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje:

a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót),

b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót);

c)  wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót);

d) wykonanie rdzeni (pozycja 17-20 w przedmiarze robót);

e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-73 w przedmiarze robót);

f) wykonanie posadzki na parterze (pozycja 74-78 w przedmiarze robót).

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ).

3) UWAGA! Zamawiający do postępowania dołączył dokumentację projektową, STWIOR oraz przedmiar robót dotyczący całego zamówienia (Etap I-III). Wykonawca do wyceny oraz wykonania Etapu I zamówienia uwzględni jedynie roboty wymienione w ppkt. 1.

Zapis po zminie:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I. Zamówienie obejmuje trzy etapy. Etap II zostanie wykonany w 2019 r., etap III zostanie wykonany w roku 2020.

1) Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje:

a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

c) wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

d) wykonanie rdzeni tylko ścian fundamentowych (podrozdział „Rdzenie” w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-71 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

f) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w kondygnacji parteru (wg projektu budowlanego).

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ).

3) UWAGA! Zamawiający do postępowania dołączył dokumentację projektową, STWIOR oraz przedmiar robót dotyczący całego zamówienia (Etap I-III). Wykonawca do wyceny oraz wykonania Etapu I zamówienia uwzględni jedynie roboty wymienione w ppkt. 1.

II. Dokonuje się zmiany w SIWZ w pkt. 3.8. poprzez dodanie w ppkt. 19

3.8. Obowiązki Wykonawcy:

19) Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane odbywać się będzie do czasu podpisania umowy na roboty budowlane na kolejny etap inwestycji.

 

III. Dokonuje się zmiany § 1 ust.2 Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):

Zapis przed zmianą:

 1. Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:

a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót),

b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót);

c)  wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót);

d) wykonanie rdzeni (pozycja 17-20 w przedmiarze robót);

e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-73 w przedmiarze robót);

f) wykonanie posadzki na parterze (pozycja 74-78 w przedmiarze robót).

 

Zapis po zmianie:

2.  Etap I zamówienia, który jest przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:

a) roboty ziemne (pozycja 1-6 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

b) wykonanie fundamentów (pozycja 7-11 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

c) wykonanie ścian fundamentowych (pozycja 12-16 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

d) wykonanie rdzeni tylko ścian fundamentowych (podrozdział „Rdzenie” w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

e) wykonanie podkładu posadzki (pozycja 70-71 w przedmiarze robót dla branży ogólnobudowanej);

f) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w kondygnacji parteru (wg projektu budowlanego).

IV. Dokonuje się zmiany § 3 Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poprzez dodanie ust. 7

 

7. Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane odbywać się będzie do czasu podpisania umowy na roboty budowlane na kolejny etap inwestycji.

 

V. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Zamawiający dokonuje zmiany dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ) poprzez dodanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego archtektoniczno- budowlanego dla branż: architektura, konstrukcja, sanitarna, elektryczna oraz teletechniczna,  z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie zawierało ww. projektów.

VI. Dokonuje się zmiany załącznika nr 11 do SIWZ – STWIOR

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 11 do SIWZ poprzez dodanie Specyfikacji technicznj wykonania i odbioru robót, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie zawierało ww. specyfikacji.

VII. Dokonuje się zmiany w S.I.W.Z. punkt 11.1, 11.2, 11.3

Zapis przed zmianą:

  1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  25.10.2018 r. do godziny 1000
  2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi- Etap I”

„Nie otwierać przed dniem 25.10.2018 r.  r. do godz. 1030

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2018 r.  o godz. 1030 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

Zapis po zmianie:

  1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia  02.11.2018 r. do godziny 1000
  2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi- Etap I”

„Nie otwierać przed dniem 02.11.2018 r.  r. do godz. 1030

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2018 r.  o godz. 1030 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-25 09:28
Załączniki:
 • Treść zmiany SIWZ1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 09:39
 • Pełna treść SIWZ po zmianach z dnia 25.10.2018r.317.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 09:39
 • Zał. nr 10 - SIWZ po modyfikacji z dnia 25.10.2018r.45.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 09:39
 • Zał. 11 do SIWZ po modyfikacjach z dnia 25.10.2018r.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 09:39
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.170.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:24
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.238.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:24
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.346.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:28
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.439.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:28
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.555.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:28
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.650.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:30
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.757.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:30
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.837.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:32
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.943.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:32
 • Zał. 10 - projekt budowlany cz.1019.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-25 10:32
 • Przedmiar robót8.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Świontek Brzezińska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-30 14:00
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-06 22:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.11.2.2018.CB
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


        Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 548 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie o zamówieniu 634435-N-2018 z dnia 10.10.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500256318-N-2018 z dnia 25.10.2018 r. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, co następuje:

 • Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 392 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
 • W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł.]

Okres gwarancji

Termin wykonania od daty podpisania umowy

Termin płatności od dnia doręczenia f-ry

1

E&M Marcin Maliszewski

 

Nieczulice 17

77-100 Bytów

418 200,00 zł

60

miesięcy

14.12.2018 r.

30 dni

2

KAMEX Sp. z o.o.

ul. Kościelna 3

83-320 Sulęczyno

367 524,00 zł

60

miesięcy

14.12.2018 r.

30 dni

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-06 21:54
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert324.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-06 21:55
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I - WYNIK POSTĘPOWANIA
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-15 23:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.11.3.2018.CB
Szczegółowa informacja:

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA            

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5 548 000 EURO opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie o zamówieniu 634435-N-2018 z dnia 10.10.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500256318-N-2018 z dnia 25.10.2018 r. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm., zwana dalej p.z.p.)  Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi – ETAP I”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez KAMEX Sp. z o.o., ul. Kościelna 3 , 83-320 Sulęczyno. Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 367 524,00.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta/siedziba

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

E&M Marcin Maliszewski

Nieczulice 17

77-100 Bytów

52,73

40,00

92,73

2.

KAMEX Sp. z o.o.

ul. Kościelna 3

83-320 Sulęczyno

60,00

40,00

100,00

       

Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 Jednocześnie informuję, iż z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. Oferentom, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu składam podziękowanie zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-15 23:25
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 19:45
Załączniki:
 • Informacja o wyniku postępowania490.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-15 23:26
[drukuj]