Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.670.26.2018 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Łupawa w gminie Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-12 14:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-10-12
Data końca składania ofert: środa 2018-10-17 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.670.26.2018
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Łupawa w gminie Czarna Dąbrówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:

 

wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej dla inwestycji realizowanej w projekcie
pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Łupawa w gminie Czarna Dąbrówka”.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w tym dokumentacji wykonawczej) zgodnie z wytycznymi do  przedsięwzięcia strategicznego pt.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (załącznik 1-4) w lokalizacji przenoski przy Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Kozin gm. Czarna Dąbrówka (dz. nr 13/1 i 228/3 obr. Kozy). Projekt będzie obejmował: pomost do wyjścia na brzeg rzeki i wyjmowania kajaków z wody, przejście wraz z ogrodzeniem do pomostu do wodowania kajaków, rynnę do wodowania kajaków, zejście na pomost, oznakowanie wodne i drogowe oraz tablice informacyjne.

 

Podstawą do niniejszego postępowania jest art. 4 pkt 8 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn zm.), co stanowi  że do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

 

 1. Zamawiający

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia


  1. Przedmiot zamówienia  obejmuje opracowanie odrębnych pełnobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym dokumentacji wykonawczej), w szczególności:

- koncepcja zagospodarowania terenu – 2 egz

- sporządzenie mapy do celów projektowych – wg potrzeby

- wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia pomostu – wg potrzeby,

- wykonanie projektu budowlanego (4 egz) wraz z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania

- wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego z Zamawiającym oraz ze stronami postępowania (2 egz),

- sporządzenie operatu wodno-prawnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (2 egz) – wg potrzeby

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (2 egz) – wg  potrzeby

- sporządzenie informacji BIOZ (2 egz)

- sporządzenie przedmiaru robót (2 egz)

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (1 egz)

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz)

- sporządzenie dokumentacji związanej z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnych zgodnie z zapisami  Szczegółowych wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

2. Dokumentację należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej PDF oraz formatach plików źródłowych (np. doc, docx, xls itp.).

3. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokumentację projektową, o której mowa powyżej, na każdym etapie jej opracowania, a przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcję planowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

4. Zakres przedmiotu zamówienia powinien spełniać wymogi zawarte w wytycznych do realizacji strategicznego przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

5. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 1. Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert – 100% cena.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do  17 grudnia 2018 r.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferty na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub drogą mailową na adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl
 2. Decyduje data wpływu do urzędu.
 3. Oferty złożone po wskazanych terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść zapytania do pobrania w załącznikach poniżej.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

1. Joanna Parszewska, tel. 59 85 885 20, e-mail: j.parszewska@czarnadabrowka.pl

2. Ewelina Świontek Brzezinska, tel. 59 85 885 19, e-mail: e.brzezinska@czarnadabrowka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-12 13:54
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe1.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:00
 • Formularz zgłoszenia346.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:00
 • Dokumentacja techniczna79MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:00
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych280.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:04
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji realizowanej w projekcie pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Łupawa w gminie Czarna Dąbrówka” - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-19 10:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.670.27.2018
Szczegółowa informacja:

Notatka z wyboru oferty

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przeprowadzono rozpoznanie cen rynkowych - dotyczące wykonania dokumentacji i projektowo - kosztorysowej dla inwestycji realizowanej w projekcie pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Łupawa w Gminie Czarna Dąbrówka.

Zapytanie ofertowe zostało wysłane droga mailową do dwóch osób - firm, którymi wnioskodawca współpracował dotychczas w ramach projektów komercyjnych i kontaktów pozyskanych w wyniku polecenia oraz umieszczone na stronie: www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce zamówienia publiczne.

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert potencjalnych wykonawców ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie:

Pracownia Projketów MM Maria Sobańska
Rzepnica, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 77-100 Bytów

Pełna treść informacji do pobrania w załączeniu poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-19 10:03
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 19:44
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert336.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-19 10:04
[drukuj]