Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.670.27.2018 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-12 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-10-12
Data końca składania ofert: piątek 2018-10-19 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.670.27.2018
Szczegółowa informacja:

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego” realizowanego na terenie gminy Czarna Dąbrówka w miejscowościach: Czarna Dąbrówka, Rokity, Rokiciny, Jasień, Nożyno, Mikorowo, której całkowita wartość wynosi 313.882, 08 zł brutto.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

tel 59/821-26-43  , fax 59/821-26-44 , e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia :
 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej dla zadania pn: Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego” realizowanego na terenie gminy Czarna Dąbrówka w miejscowościach: Czarna Dąbrówka, Rokity, Rokiciny, Jasień, Nożyno, Mikorowo.
 1. zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 1. Dodatkowo do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie:

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu realizacji robót montażowych oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 4  godzin;

- bieżąca kontrola realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być zgłoszona do  Zamawiającego.

- egzekwowanie od Wykonawcy robót postanowień umowy;

- prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

- sprawdzanie jakości robót i użytych materiałów;

- prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;

- stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych, w tym sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniachi odbiorach technicznych;

- nadzór nad działaniami kierownika robót (w szczególności dotyczących:  nieprawidłowości lub zagrożeń);

- uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, ewentualnie o wnioskowanie dokonania w nim zmian;

- kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakczeniu robót;

- poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

 

Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

- termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania umowy;

- termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia realizacji inwestycji, i podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

planowany termin realizacji:

- realizacja etapu I: wizja lokalna, przygotowanie akcesoriów montażowych oraz konstrukcji wsporczych, montaż i uruchomienie urządzeń (stacja bazowa, syrena alarmowa, czujniki), montaż instalacji przewodowych i antenowej włącznie z przygotowaniem pod późniejszy montaż stacji obiektowej; zakłada się uruchomienie 2 ekip instalatorskich - data realizacji 23.10.2018 r.

- realizacja etapu II: montaż stacji obiektowych oraz ich uruchomienie, integracja, konfiguracja i uruchomienie całego systemu powiatowego  - data realizacji 07.02.2019 r.

 

Pełna treść zapytania do pobrania w formie załącznika poniżej.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

1. Joanna Parszewska, tel. 59 85 885 20, e-mail: j.parszewska@czzarnadabrowka.pl

2. Michał Klonowski, tel. 59 85 885 31, e-mail: m.klonowski@czarnadabrowka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-12 14:47
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe1.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:49
 • Formularz ofertowy391.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:49
 • Dokumentacja techniczna10.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:49
 • Specyfikacja techniczna7.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-12 14:49
Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-19 15:48
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.670.28.2018
Szczegółowa informacja:

NOTATKA  Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn zm.), przeprowadzono  rozeznanie cen rynkowych - dotyczących sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej- dla inwestycji realizowanej w projekcie pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”

 

Zapytanie ofertowe zostało wysłane pocztą mailową do dwóch osób - firm, z którymi Wnioskodawca współpracował dotychczas w ramach projektów komercyjnych i kontaktów pozyskanych w wyniku polecenia oraz umieszczone na stronie www.bip,czarnadabrowka.pl    w zakładce „zamówienia publiczne”

 

Termin składania ofert określony został na dzień 19.10.2018 do godz. 10:00.

 

 1. Ofertę wysłano pocztą mailową do następujących firm:

- RProjekt Jacek Romanowski

  Wacława Rzewuskiego 1A/6

  83-000 Pruszcz Gdański

 

- ELFEKO S.A.

  UL. HUTNICZA 20A
  81 - 061 GDYNIA

 1. Kryteria wyboru oferty:

              Cena – 100 pkt

 1. Zestawienie nadesłanych ofert

               W wyniku przeprowadzonego postępowania o zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna   oferta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2018-10-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-19 15:48
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-19 15:53
Załączniki:
 • Notatka z zapytania ofertowego268.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-19 15:49
[drukuj]