Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI. 7013.10.1.2018.CP - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostosowanie/adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nożynie do działalności oddziału przedszkolnego
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-17 21:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-10-17
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-10-22 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI. 7013.10.1.2018.CP
Szczegółowa informacja:

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem oferty

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą PZP”) w związku z art. 6a  ustawy PZP oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

dostosowanie/adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nożynie do działalności oddziału przedszkolnego

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń (sala, łazienka) w Szkole Podstawowej w Nożynie do działalności oddziału przedszkolnego, obejmująca:

1)  pomalowanie ścian i sufitu wraz z zakupem materiałów (przygotowanie, usunięcie ubytków) – 120 m2;

2)  wymiana podłogi (gumoleum na płytki)– 40 m2;

3)  wymiana oświetlenia wraz z zakupem materiałów: 9 lamp ledowych (panel led natynkowy, wymiar  120 x 30 x 50-60mm, barwa światłą: biała neutralna, moc 40 WAT);

4)  zakup wraz z montażem armatury sanitarnej dostosowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym (2x pisuar, umywalka z osłoną i kranem, wc z deską);

5) zakup wraz z montażem:

-  rolety na 3 okna (wewnętrzne, zaciemniające, jednokolorowe, wymiar rolety 1,7x1,9m),

-  wieszaczki metalowe na ręczniki (15 stanowisk),

- 1 dozownik na mydło,

- 1 podajnik na papier toaletowy z wizjerem kontrolnym,  

- 1 podajnik na ręcznik,

-  1 lustro z aplikacją bajkową np. postać misia, bezpiecznego dla dzieci, wymiar min. 70x130 cm, rama z płyty MDF.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zakupem do konsultacji z Zamawiającym koloru i rodzaju płytek oraz rolet.

3. Dozowniki na mydło, podajniki na papier toaletowy oraz ręczniki muszą pochodzić z tej samej serii tzn. muszą tworzyć jednolitą kompozycję.

 

III.  TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 16.11.2018 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od dostarczenia faktury zamawiającemu.

 

V. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – cena 100%.

Cena - łączna kwota brutto określona przez Wykonawcę w formularzu oferty za wszystkie zadania.

2) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

 

  Cena = ( najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert / cena badanej ofertyx  100 pkt.

                                                                   

 

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością oraz podatek w należnej wysokości.

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zaproszenia) cenę za realizację całego zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert. 3)  Cena zadeklarowana w ofercie zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, które obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.

4) Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do dnia 22.10.2018 r. do godz.1300

 

IX. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które:

    a) wpłynęły po terminie składania ofert;

    b) nie spełniają warunków wymienionych w niniejszym zaproszeniu;

    c) nie odpowiadają treści zaproszenia.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 5 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6) Złożenie niniejszego zaproszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

X. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Celina Papuga tel. 59 82126 43, e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-17
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-17 21:05
Załączniki:
 • Oferta (word)204.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-17 21:06
 • Oferta (pdf)1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-17 21:06
Dostosowanie/adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nożynie do działalności oddziału przedszkolnego - WYBÓR WYKONAWCY
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-24 22:33
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI. 7013.10.2.2018.CP
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.10.2018 r. umieszczonego na stronie internetowej: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/ na Dostosowanie/adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nożynie do działalności oddziału przedszkolnego

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą „Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nożynie do działalności oddziału przedszkolnego” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Firma Handlowo Usługowa Rusiecka Elżbieta, ul. Dworcowa 4, 77-116 Czarna Dąbrówka. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  18 600,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Punkty

1.

Firma Handlowo Usługowa

Rusiecka Elżbieta

ul. Dworcowa 4, 77-116 Czarna Dąbrówka

100,00

100,00

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2018-10-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-24 22:31
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 22:32
Załączniki:
 • Informacja o wyborzy oferty260.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-24 22:33
[drukuj]