Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.670.29.2018 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-19 16:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-10-19
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-10-22 godz. 12:00
Oznaczenie: GPI.670.29.2018
Szczegółowa informacja:

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego” realizowanego na terenie gminy Czarna Dąbrówka w miejscowościach: Czarna Dąbrówka, Rokity, Rokiciny, Jasień, Nożyno, Mikorowo, której całkowita wartość wynosi 313.882, 08 zł brutto.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

tel 59/821-26-43  , fax 59/821-26-44 , e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia :
 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej dla zadania pn: Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego” realizowanego na terenie gminy Czarna Dąbrówka w miejscowościach: Czarna Dąbrówka, Rokity, Rokiciny, Jasień, Nożyno, Mikorowo.
 1. zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 1. Dodatkowo do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie:

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu realizacji robót montażowych oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 4  godzin;

- bieżąca kontrola realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być zgłoszona do  Zamawiającego.

- egzekwowanie od Wykonawcy robót postanowień umowy;

- prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

- sprawdzanie jakości robót i użytych materiałów;

- prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;

- stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych, w tym sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniach i odbiorach technicznych;

- nadzór nad działaniami kierownika robót (w szczególności dotyczących:  nieprawidłowości lub zagrożeń);

- uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, ewentualnie o wnioskowanie dokonania w nim zmian;

- kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakczeniu robót;

- poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

 

Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

- termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania umowy;

- termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia realizacji inwestycji, i podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

planowany termin realizacji:

- realizacja etapu I: wizja lokalna, przygotowanie akcesoriów montażowych oraz konstrukcji wsporczych, montaż i uruchomienie urządzeń (stacja bazowa, syrena alarmowa, czujniki), montaż instalacji przewodowych i antenowej włącznie z przygotowaniem pod późniejszy montaż stacji obiektowej; zakłada się uruchomienie 2 ekip instalatorskich - data realizacji 23.10.2018 r.

- realizacja etapu II: montaż stacji obiektowych oraz ich uruchomienie, integracja, konfiguracja i uruchomienie całego systemu powiatowego  - data realizacji 07.02.2019 r.

 

 1.  Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert – 100% cena.

Uwaga: Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferty na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 22.10.2018 r. do godziny 12.00  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub drogą mailową na adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl
 2. Decyduje data wpływu do urzędu.
 3. Oferty złożone po wskazanych terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych, liczonych od następującego po dniu upływu składania ofert.

 

 1. Załączniki
 1. Skan dokumentacji:

- specyfikacja techniczna - zał. nr 1

- projekt zał. - nr 2

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 3

 

 1. Inne
  1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień zezwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia.
  4. Zapłata wynagrodzenia w przedmiocie postępowania nastąpi ryczałtowo po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Termin płatności wynosi do 14 dni od dnia przedłożenia właściwie wystawionej faktury lub rachunku.
 1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem  pełnienia nadzoru.
 3. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od składającego ofertę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. Składającym oferty nie przysługują żadne środki zaskarżenia.
 6. Zamawiający powiadomi składających oferty o wynikach postępowania.

 

IX.      Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, adres:                    ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka tel: 59/821-26-43 e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Wójta Gminy Czarna Dąbró3.wka: adres e-mail:  iod@czarnadabrowka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonanie dokumentacji                 i projektowo – kosztorysowej dla inwestycji realizowanej w projekcie pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Łupawa w gminie Czarna Dąbrówka”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej                   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2017 poz. 2077 z póź. zm.);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub dłuższym jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w RODO;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO**;

     10.  nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż   podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Uwagi

W przypadku pytań proszę o kontakt:

1. Joanna Parszewska, tel. 59 85 885 20, e-mail: j.parszewska@czzarnadabrowka.pl

2. Michał Klonowski, tel. 59 85 885 31, e-mail: m.klonowski@czarnadabrowka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2018-10-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-19 16:07
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe2.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-19 16:09
 • Dokumentacja projektowa10.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-19 16:09
 • Specyfikacja techniczna7.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-19 16:09
 • Formularz ofertowy24.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-19 16:09
Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-24 08:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.670.30.2018
Szczegółowa informacja:

NOTATKA  Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn zm.), przeprowadzono  rozeznanie cen rynkowych - dotyczących sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej- dla inwestycji realizowanej w projekcie pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”

 

Zapytanie ofertowe zostało wysłane pocztą mailową do dwóch osób - firm, z którymi Wnioskodawca współpracował dotychczas w ramach projektów komercyjnych i kontaktów pozyskanych w wyniku polecenia oraz umieszczone na stronie www.bip,czarnadabrowka.pl    w zakładce „zamówienia publiczne”

 

Termin składania ofert określony został na dzień 22.10.2018 do godz. 12:00.

 

 1. Ofertę wysłano pocztą mailową do następujących firm:

- RProjekt Jacek Romanowski

  Wacława Rzewuskiego 1A/6

  83-000 Pruszcz Gdański

 

- ELFEKO S.A.

  ul. Hutnicza 20A
  81 - 061 Gdynia

 

-Cezary Sławski

ul. Kotarbińskiego 8/7

76-200 Słupsk

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

              Cena – 100 pkt

 

 1. Zestawienie nadesłanych ofert          

L.p.

Nazwa oferenta

Daty wpływu oferty

Cena jednostkowa

 

brutto [zł PLN]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cezary Sławski

22.10.2018 r.

1 869,00

 

 

 

 

 

 

2.

RPROJEKT Jacek Romanowski

22.10.2018 r.

39 360,00

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wyniki postępowania

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert potencjalnych wykonawców ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi: Cezaremu Sławskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2018-10-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-24 08:08
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty322.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Ulanowski
   data wytworzenia informacji: 2018-10-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-24 08:09
[drukuj]