Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
Sprzedaż samochodu specjalnego FORD TRANSIT FABY 350 M
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-29 23:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-10-29
Data końca składania ofert: czwartek 2018-11-08 godz. 09:00
Szczegółowa informacja:

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce

ul. Ogrodowa 2, 77-116 Czarna Dąbrówka

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego

FORD TRANSIT FABY 350 M

 

        

Dane techniczne:

                        - typ/ model: FORD TRANSIT FABY 350 M

                        - rodzaj pojazdu: pojazd specjalny z przeznaczeniem pożarniczym

                        - numer identyfikacyjny pojazdu: WF0LXXBDFL4Y89304

                        - numer rejestracyjny: GBY 96EJ

                       - pojemność silnika: 2402,00 cm3

                      - rok produkcji: 2004

                      - liczba miejsc siedzących: 6

- liczba osi: 2

                      - dopuszczalna ładowność: 1350 kg

                      - największy dopuszczalny nacisk osi: 22,00 kN

                      - rodzaj paliwa: diesel

                      - stan techniczny pojazdu: dobry, pojazd sprawny technicznie

                      - pojazd posiada ślady użytkowania adekwatne do czasu pracy

                      - uszkodzony mechanizm przesuwu drzwi lewych bocznych tylnych

                      - pojazd kwalifikuje się do dalszego użytkowania

                               

      Cena wywoławcza samochodu wynosi 20 900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych).

Wysokość wadium (10% ceny wywoławczej): 2 090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych)

 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego (jednostki organizacyjnej):

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce

ul. Ogrodowa 2

77-116 Czarna Dąbrówka

e-mail: m.klonowski@czarnadabrowka.pl

 

II. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty przetargu.

Samochód można obejrzeć w obecności prezesa OSP Czarna Dąbrówka w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.30.

 

III. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium.

a/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wnosi 2 090,00 zł.

b/ Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek BS Łeba o/Czarna Dąbrówka 87 9324 1018 0020 1595 2000 0010 z dopiskiem wadium na zakup samochodu specjalnego FORD TRANSIT FABY 350 M.  Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

c/ Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

d/ Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny.

e/ Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

f/ W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wadium przepada na rzecz jednostki organizacyjnej (Ochotniczej Straży Pożarnej).

IV. Informacje o sposobie złożenia oferty:

a/ Ofertę pod rygorem nieważności należy przygotować w formie pisemnej i powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- numer PESEL lub NIP, a w przypadku firmy numer REGON,

- oferowaną cenę brutto za przedmiot sprzedaży /nie mniejszą niż cena wywoławcza/,

b/ Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;

c/ Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

V. Miejsce i termin składania ofert.

a/ Oferta musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie pokoju nr 17  w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka do dnia 08.11.2018 r. do godz. 900 (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

b/ Koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta oraz być zaadresowana i oznaczona:

            Ochotnicza Straż Pożarna

            ul. Ogrodowa 2

            77-116 Czarna Dąbrówka

            „Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego FORD TRANSIT FABY 350 M”

            „Nie otwierać przed dniem 08.11.2018 r. do godz. 915

c/ Otwarcie ofert odbędzie się dniu 08.11.2018 r. o godz. 915 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

VI. Odrzucenie oferty.

a/ Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

-   została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert;

- nie spełnia warunków wymienionych w niniejszym obwieszczeniu o przetargu;

- oferent zaoferuje cenę za przedmiot sprzedaży niższą niż cena wywoławcza;

-   nie zawiera danych, o których mowa w pkt. IV ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

b/ O odrzuceniu oferty jednostka organizacyjna zawiadomi niezwłocznie oferenta.

 

VII. Wybór oferenta i podpisanie umowy.

a/ Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

b/ Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

c/ Jednostka organizacyjna poinformuje Oferentów o wyniku postępowania w ciągu 4 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie e-mailem, faksem lub pisemnie.

d/ Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (nabywca) zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego.

e/ Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu  sprzedaży niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

f/ Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

g/ Nabywca, który w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, nie uiści ceny nabycia, traci prawo nabycia oraz złożone wadium.

 

VIII. Kryterium wyboru oferty.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena zakupu.

  • autor informacji: Celina Brzeska
    data wytworzenia informacji: 2018-10-29
  • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
    data dodania: 2018-10-29 23:46
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 15:03
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 652097
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 15:02

Stopka strony