Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.13.2017.CP - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu „Wymarzone przedszkole” - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-30 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2018-10-30
Data końca składania ofert: czwartek 2018-11-08 godz. 11:00
Oznaczenie: GPI.271.13.2017.CP
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie załącznika nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 pod nazwą „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” zaprasza do złożenia oferty na

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu

„Wymarzone przedszkole”

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w projekcie pn. :”Wymarzone przedszkole” w ilości 72 godzin zegarowych w okresie trwania projektu, tj. 11.2018 r. – 06.2019 r. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach, czas trwania jednej lekcji maksymalnie 30 min./grupa.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przygotowanie/wybranie na potrzeby realizowanych zajęć programu nauczania zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz terminowe sporządzanie (do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji) miesięcznych planów zajęć, a także własnych materiałów, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć, w tym wynikających z projektu oraz zachowania równości szans;
b) prowadzenie zajęć z zakresu rytmiki – muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb zgodnie z programem oraz przygotowanymi miesięcznymi planami nauczania;
c)  zapewnienie opieki podczas prowadzonych zajęć;
d) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć;
e) indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości możliwości i potrzeb dzieci;
f) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka;
g) podmiotowe traktowanie uczestników zajęć, wykorzystywanie zaciekawienia i aktywności dziecka;
h) kształtowanie świadomości oraz wrażliwości dzieci na kwestię równości płci i stereotypy;
i) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
j) prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji, w tym: dzienników zajęć oraz innej dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zleceniodawcę;
k) monitorowanie i ewaluacja postępów dzieci;
l) współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia;
ł) współpraca z personelem zarządzającym oraz dydaktycznym projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu;
m) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (m.in. zdjęć);
n) stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce;
o) przestrzeganie przepisów i zasad bhp i przeciwpożarowych;
p) dbałość o dobro placówki, ochrony jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić kogokolwiek na szkodę;
r) realizowania usługi z należytą starannością w wyznaczonym czasie;
s)  terminowego dotarcia do miejsca świadczenia usługi; Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży.

3. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie lekarza medycyny pracy o  zdolności do pracy na powyższym stanowisku.


3. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka.

Główny Kod CPV:

80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobą, która będzie wykonywała zamówienie, tj.: osobą posiadającą:
  1.Ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku „Wychowanie muzyczne” / „Edukacja muzyczna” / „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”

lub ukończona Szkoła Muzyczna I/ II stopnia

 lub inne wykształcenie kierunkowe/kwalifikacje  uprawniające do prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci w przedszkolu,
2. Przygotowanie pedagogiczne.

 

2) Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 2) oraz kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach/wykszałceniu, potwierdzających spenienie warunków opisanych w pkt. 1).

3) Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zweryfikowania ich zgodności z warunkami niniejszego zapytania.

4) Wykonawca nie może uzupełniać dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu po terminie składania ofert.

 

 

IV. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

• cena oferty – waga 100 pkt.

 

2) Opis kryteriów:

a) „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny za realizację zamówienia, według wzoru:    

Pc  =

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = PcdeMAAAAASUVORK5CYII= 

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

 

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do dnia 08.11.2018 r. do godz.1100

 

VI. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które:

    a) wpłynęły po terminie składania ofert;

    b) nie spełniają warunków wymienionych w niniejszym zapytaniu;

    c) nie odpowiadają treści zapytania.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 5 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana e-mailem lub pocztą.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6) Złożenie niniejszego zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

VII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Beata Wolska tel. 59 82126 43, e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

VIII.  Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonwcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego  umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) wystąpienia siły wyższej,
3) wystąpienia innej niż wymieniona siła wyższa, zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i mu zapobiec, a które uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, w tym dochowanie terminów zgodnych z zapytaniem ofertowym;
4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zwiększenie ilości świadczonych usług dla uczestników projektu przy zachowaniu wartości zamówienia).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego:                   Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego:                    ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon:                                        59 82 12 643

Faks:                                            59 82 12 644

Adres strony internetowej:  www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej:           gmina@czarnadabrowka.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik,e-mail: iod@czarnadabrowka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu „Wymarzone przedszkole”, znak sprawy GPI.271.13.2018.CP prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Pracownik merytoryczny: Beata Wolska

Sporządziła: Celina Brzeska               

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-10-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-10-30 14:15
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 14:17
Załączniki:
 • Pełna treść oferty i wzory formularzy758.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-10-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-10-30 14:17
Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu „Wymarzone przedszkole - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-13 22:36
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.13.2.2017.CB
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 30.10.2018 r. umieszczonego na stronie internetowej: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/ na Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu „Wymarzone przedszkole”

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu „Wymarzone przedszkole” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Agnieszkę Keller, ul. W. Witosa 20/2, 84-312 Cewice. Wykonawca uzyskał łącznie 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  6 480,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Punkty

1.

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

97,83

97,83

2.

Agnieszka Keller

ul. W. Witosa 20/2

84-312 Cewice

100,00

100,00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-13 22:36
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 19:43
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty280.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-13 22:37
[drukuj]