Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 653117-N-2018 z dnia 2018-11-26 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-26 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-11-26
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-12-03 godz. 12:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 653117-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.
Szczegółowa informacja:
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień
gmina Czarna Dąbrówka

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha  3 , 77116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zgk.czarnadabrowka.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.czarnadabrowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład budżetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/redir,przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3, 77 – 116 Czarna Dąbrówka. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załączniki do SIWZ – Formularz cenowy tj. Załączniki Nr 5 do SIWZ. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Materiały będące przedmiotem ww. dostawy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
31000000-6
31680000-6
44411000-4
42130000-9
44111400-5
44192000-2
44163000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  30    


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - na druku, który zostanie udostępniony na stronie internetowej przez Zamawiającego z chwilą zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W/w oświadczenie winno być złożone w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo – o ile dotyczy, 3) formularz cenowy - załącznik nr 5
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2018-11-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-26 13:44
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 13:59
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-26 14:01
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.7011.5.2017
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ”

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

ul. Cicha 3

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-40-20

             e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą PZP"),                   a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy P.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA PONIŻEJ

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa

 

Dostawy ( kod CPV) :

- 44111000 - 1 Materiały budowlane

- 31000000 - 6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne

- 31680000 - 6 Elektryczne artykuły i akcesoria

- 44411000 - 4 Wyroby sanitarne

- 42130000 - 9 Krany, kurki, zawory i podobna  armatura

- 44111400 - 5 Farby okładziny ścienne

- 44192000 - 2 Inne różne materiały budowlane

- 44163000 - 0 Rury i osprzęt

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3, 77 – 116 Czarna Dąbrówka:

  1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załączniki do SIWZ – Formularz cenowy tj. Załączniki Nr 5 do SIWZ.
  2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ

3.5. Materiały będące przedmiotem ww. dostawy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich,  pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.6. Dostawa materiałów nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym                    producenta, odpowiadającym właściwością materiałów, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy materiałów najpóźniej jeden dzień przed faktycznym terminem dostawy.

3.8.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył materiały niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub że materiały są niekompletne, lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia materiałów zgodnych z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

3.9.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z tytułu wykonania.

3.10. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

 

7. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.

15.10. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań będzie zamieszczana na stronie https://www.bip.czarnadabrowka.pl/redir,przetargi.

15.11. Osobą uprawniona do kontaktów z wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

- Grzegorz Stencel: tel. 59/821-40-20

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Termin związania ofertą

17.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.19. W formularzu ofertowym termin realizacji dostawy należy wskazać w dniach (należy wskazać konkretną liczbę dni, np.: 7 dni, 14 dni). Wpisanie w formularzu ofertowym terminu przekraczającego termin wskazany w pkt 7 SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

18.19 W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich       okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy      porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

19. Miejsce i termin składania ofert

19.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w pokoju „administracja” w Zakładzie Gospodarki  Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3 do dnia  03.12.2018 r. do godziny 1200

 

19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

" Oferta na dostawę materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka”,

     „Nie otwierać przed dniem 03.12.2018 r. do godz. 1215

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77 - 116 Czarna Dąbrówka oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.        

20. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3 pok. nr „administracja” w dniu 03.12.2018 r. godz. 12:15.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2018-11-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-26 13:59
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 13:59
Załączniki:
 • SIWZ546.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 14:03
 • Zał. 01 - formularz ofertowy59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 14:03
 • Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy24.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 14:03
 • Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy19.67kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 14:03
 • Zał. nr 4 - wzór umowy206.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 14:03
 • Zał. nr 5 - formularz cenowy410.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 14:03
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-03 21:23
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.7011.5.2017
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Gospodarki Komunalnej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

 „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ”

 

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., podaje informację z otwarcie ofert, które odbyło się dnia 03 grudnia 2018 r. o godz. 1215.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

[zł brutto]

Termin dostawy

1

Metalzbyt – Hurt sp. z o.o.

 

ul. Bardowskiego 2

43 – 300 Bielsko-Białą

 

 

218 704,20

 

7 dni

2

Julbud s.c. J. Michałowska, S. Konkol

 

ul. Długa 35

84-300 Mosty

 

218 069,50

 

 

14 dni

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2018-12-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-03 21:23
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 09:48
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert288.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-12-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-03 21:24
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-07 09:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.7011.5.2017
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawy Pzp, na:

 

„Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka”

 

ogłoszonym w dniu 26.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 653117-N-2018.

 

Zgodnie  z  art.  92  ustawy  Pzp zawiadamiamy o:

 

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i termin dostawy (40%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego Wykonawcę:

 

Metalzbyt – Hurt sp. z o.o.

 

ul. Bardowskiego 2

43 – 300 Bielsko-Białą

 

z wartością ogólną zamówienia: 219 471,76 zł

oraz terminem dostawy - 7 dni od dnia podpisania umowy

 

 1. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i termin dostawy (40%).
   
 2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z punktacją

przyznaną  ofertom  w  przyjętych  w

niniejszym  postępowaniu

kryteriach

oceny  ofert

– cena (60%) i termin dostawy (40%) oraz łączną punktacją:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba

 

 

 

Liczba

 

Suma punktów za

 

 

 

 

 

 

 

punktów

 

 

 

 

 

punktów

 

 

 

 

poszczególne

 

 

 

 

 

 

 

w kryterium

 

 

 

 

 

w kryterium

 

 

 

 

kryteria

 

 

 

 

 

 

 

– termin

 

Numer

Nazwa (firma)

Wartość oferty

 

– cena

 

Termin

 

 

przy zastosowaniu

 

 

 

dostawy

 

oferty

i adres wykonawcy

w zł

 

(max. 60 pkt.

 

dostawy

 

 

wzoru (zgodnie

 

 

 

(max 40 pkt.

 

 

 

 

 

zgodnie ze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgodnie ze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWZ):

 

 

(przy zastosowaniu art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWZ)

 

 

 

 

P= PC+PT

 

 

 

 

 

 

 

SIWZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalzbyt – Hurt sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,80 pkt

1.

ul. Bardowskiego 2

43 – 300 Bielsko-Białą

218 704,20 + 767,56 = 219 471,76

 

59,80 pkt

 

7 dni

 

40,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julbud s.c. J. Michałowska, S. Konkol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

218 069,50 + 702,88 = 218 772,38

 

60,00 pkt.

 

14 dni

 

0,00 pkt.

 

60,00 pkt.

ul. Długa 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84-300 Mosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2018-12-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-07 09:47
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty508.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2018-12-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-07 09:49
[drukuj]