Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 653397-N-2018 z dnia 2018-11-26 r. Ogłoszenie nr 500287483-N-2018 z dnia 30-11-2018 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2018-11-26 godz. 21:55 do wtorek 2018-12-04 godz. 09:00 środa 2018-12-05 godz. 09:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-26 21:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-11-26
Data końca składania ofert: wtorek 2018-12-04 godz. 09:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 653397-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.
Szczegółowa informacja:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5 , 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mailgmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.czarnadabrowka.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres:  Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka 
Numer referencyjny: GPI.271.17.2018.CB 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i ogólnodostępnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i transport ich do miejsca zagospodarowania tj. RIPOK Chlewnica. Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, pojemników na odpady zbierane selektywnie, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 11 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90514000-3

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, w wielkości do 10% wartości zamówienia podstawowego 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-01-01

2020-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, prowadzonego przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, b) posiada zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawą o odpadach), c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych w łącznej ilości min. 400 Mg. b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości minimum:
Ø co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, Ø co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, Ø co najmniej 1 samochód przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, Ø co najmniej jedne samochód wyposażony w urządzenie hakowe lub bramowe do opróżniania kontenerów na odpady komunalne Ø co najmniej 1 samochód małotonażowy, Pojazdy powinny być oznakowane trwale i czytelnie w widocznym miejscu z podaniem nazwy i danymi adresowymi firmy oraz numerem telefonu wykonawcy, Pojazdy powinny być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych na temat położenia pojazdu i miejscach postojów, a także czujniki zapisujące informacje o miejscach wyładunku odpadów, c) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniająco określone warunki: Ø usytuowaną w Gminie Czarna Dąbrówka lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Czarna Dąbrówka, Ø na terenie, do którego posiada tytuł prawny, Ø wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, Ø wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, Ø wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, Ø wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, Ø wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, Ø na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej, Ø zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) - wg załącznika nr 10 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 1) ustawy PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, prowadzony przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, b) zezwolenie na transport odpadów wydane wydany przez właściwy organ z godnie z obowiązującymi przepisami prawa, c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 2) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 3) ustawy PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Oświadczenie winno potwierdzać spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 2) lit. a SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ); b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 2) lit. b i c SIWZ (wg załącznika nr 4 do SIWZ); 3) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 2) ustawy PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt. 3) SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Kalkulacja kosztów – wg załącznika nr 8 do SIWZ 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana umowy może nastąpić z uwagi na: 1) wprowadzanie zmian w stosunku do SIWZ oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; 2. W przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (vat) dopuszcza się zmianę umowę w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego brutto. 3. Ponadto dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i transportu odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. 4.Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są sporządzane w formie aneksu podpisanego przez strony. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-04, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-26 21:58
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-26 22:00
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.17.2018.CB
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

o wartości poniżej 211 000 euro

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-26-44

             e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą PZP"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 p.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.5.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 p.z.p.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia publicznego: usługi

 • Kod CPV: 90500000-2       Usługi związane z odpadami  komunalnymi
 • Kod CPV: 90514000-3       Usługi recyklingu odpadów
 • Kod CPV: 90511000-2       Usługi wywozu odpadów
 • Kod CPV: 90512000-9       Usługi transportu odpadów
 • Kod CPV: 90513100-7       Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 • Kod CPV: 90533000-2       Usługi gospodarki odpadami

 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i ogólnodostępnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i transport ich do miejsca zagospodarowania tj. RIPOK Chlewnica.Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, pojemników na odpady zbierane selektywnie, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK.

3.2.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 11 do SIWZ.

3.3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy:

1) wykonujących prace fizyczne związane zrealizowaną usługą,

2) kierowców pojazdów.

3.4. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.   

d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

e) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, w wielkości do 10% wartości zamówienia podstawowego.

f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

g) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu obsługi i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu  ponosi Wykonawca.

4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. zamówienie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.
  2. miejsce wykonania zamówienia: teren GminyCzarna Dąbrówka
  3. rozpoczęcie czynności przygotowawczych do realizacji przedmiotu zamówienia, takich jak pierwsze opracowanie tras i harmonogramów, dostarczanie harmonogramów właścicielom nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki - winno nastąpić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, z zachowaniem wymagań SIWZ.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł.

8.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

- w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego : BS Łeba o/Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem ”wadium – odbiór i transport odpadów komunalnych”,  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że nie wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP,

- termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

8.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w oryginale w kopercie oznaczonej:„wadium – odbiór i transport odpadów komunalnych,  w kasie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka  – dopuszcza się możliwość złożenia oryginału dokumentu wadium w osobnej kopercie oznaczonej „oryginał dowodu wniesienia wadium” złożonej wraz z ofertą.

8.5. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

8.6. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium  na warunkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy.

8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 8.6., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej oraz gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.
  2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).
  3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
  4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
  5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
  6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez widocznych śladów naruszeń.
  8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).
  9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.
  10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię.
  11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a ustawy PZP.

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniającej osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
  1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 04.12.2018 r. do godziny 900
  2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

„Nie otwierać przed dniem04.12 2018 r. do godz. 930

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2018r.  o godz. 930 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
  2. Otwarcie ofert jest jawne,
  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w  ofertach.
  5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
  2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 1. OPIS I SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

 

13.1. Wybór oferty w zakresie każdej części zamówienia zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

Kryterium I:Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II:Termin płatności faktury – waga kryterium 40%

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-26 22:04
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 22:05
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść486.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty23.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 2 - oświadczenie20.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 3 - wykaz usług17.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 4 - wykaz narzędzi21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 5 - lista podmiotów17.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 6 - zobowiązania innych podmiotów16.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 7 - wzór umów172kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 8 - kalkulacje kosztów19.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 9 - harmonogram usług213.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 10 - oświadczenie o niezaleganiu17.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
 • Zał. nr 11 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia295.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:14
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-30 20:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2018-12-05 godz. 09:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 500287483-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 653397-N-2018 
Data: 26/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 770979507, ul. Gdańska  5, 77-116   Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44. 
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-04, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-05, godzina: 09:00. 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 7) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 do SIWZ- KALKULACJA KOSZTÓW ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. Aktualny załącznik nr 8 do SIWZ stanowi załącznik do modyfikacji SIWZ z dnia 30.11.2018 r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-30 20:14
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - MODYFIKACJA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-30 20:20
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.17.1.2018.CB
Szczegółowa informacja:

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”,  znak sprawy GPI.271.17.2018.CB, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 653397-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

 

I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 do SIWZ- KALKULACJA KOSZTÓW ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNA DABRÓWKA

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 8 do SIWZ z powodu błędnego określenia terminu zamówienia w ww. załączniku. Aktualny załącznik nr 8 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

II. Dokonuje się zmiany pkt. 1. w załączniku nr 9 do SIWZ- HARMONOGRAM USŁUG

Zapis przed zmianą:

  1. zamówienie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

 

Zapis po zmianie:

 1. zamówienie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.  

 

Aktualny załącznik nr 9 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

III. Dokonuje się zmiany § 8 Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):

Zapis przed zmianą:

§ 8

Kary umowne:

1.Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

1)  za nieterminowe wykonanie usługi określonej w harmonogramie w wysokości 0,02% wartości miesięcznej całego zadania brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za nieterminowe wyposażenie dwóch wiat w pojemniki w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) za nieterminowe dostarczenie worków na odpady segregowane w wysokości 5,00 zł za każdy dzień zwłoki od każdego gospodarstwa,

4) za brak monitoringu gospodarstw domowych, gdzie deklarowano zbiórkę odpadów segregowanych, a w rzeczywistości brak segregacji w wysokość 10,00 zł miesięcznie za każde gospodarstwo,

5) za nieudostępnienie Zamawiającemu dostępu monitorowania poprzez system GPS pracy sprzętu w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

6) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdorazowy przypadek pozostawienia nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów lub zanieczyszczenia trasy przejazdu odpadami.

7) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6ust 2 umowy za każdy kolejny dzień pracy z niesprawnymi urządzeniami, powyżej 5 dni awarii

systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.

8) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czarna Dąbrówka, a oddane przez Wykonawcę do RIPOK w usłudze realizowanej dla Zamawiającego (za każdy przypadek naruszenia).

9) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego.

10) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę odpadów posegregowanych przez mieszkańców podczas realizacji usługi.

11) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6ust 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w terminowym dostarczeniu wymaganych sprawozdań półrocznych określonych w § 4 ust. 5 i sprawozdań rocznych określonych w § 4 ust. 6.

12) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdy dzień realizowania odbioru i transportu odpadów pojazdem niespełniającym wszystkich parametrów technicznych określonych w przepisach lub warunków określonych w § 3 ust. 7 lub ust. 8.

13) 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, której podlega Gmina Czarna Dąbrówka za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454) naliczonej Gminie Czarna Dąbrówka zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3 ww. ustawy.

3.Obowiązek zapłaty kary, o której mowa w § 8 ust. 2, powstaje w przypadku nałożenia kary na Gminę Czarna Dąbrówka przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

Zapis po zmianie:

§ 8

 

Kary umowne:

1.Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

1)  za nieterminowe wykonanie usługi określonej w harmonogramie w wysokości 0,02% wartości miesięcznej całego zadania brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za nieterminowe wyposażenie dwóch wiat w pojemniki w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) za nieterminowe dostarczenie worków na odpady segregowane w wysokości 5,00 zł za każdy dzień zwłoki od każdego gospodarstwa,

4) za brak monitoringu gospodarstw domowych, gdzie deklarowano zbiórkę odpadów segregowanych, a w rzeczywistości brak segregacji w wysokość 10,00 zł miesięcznie za każde gospodarstwo,

5) za nieudostępnienie Zamawiającemu dostępu monitorowania poprzez system GPS pracy sprzętu w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

6) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdorazowy przypadek pozostawienia nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów lub zanieczyszczenia trasy przejazdu odpadami.

7) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6ust 2 umowy za każdy kolejny dzień pracy z niesprawnymi urządzeniami, powyżej 5 dni awarii

systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.

8) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czarna Dąbrówka, a oddane przez Wykonawcę do RIPOK w usłudze realizowanej dla Zamawiającego (za każdy przypadek naruszenia).

9) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego.

10) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę odpadów posegregowanych przez mieszkańców podczas realizacji usługi.

11) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6ust 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w terminowym dostarczeniu wymaganych sprawozdań półrocznych określonych w § 4 ust. 5 i sprawozdań rocznych określonych w § 4 ust. 6.

12) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 2 umowy za każdy dzień realizowania odbioru i transportu odpadów pojazdem niespełniającym wszystkich parametrów technicznych określonych w przepisach lub warunków określonych w § 3 ust. 7 lub ust. 8.

13) 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

IV. Dokonuje się zmiany w S.I.W.Z. punkt 11.1, 11.2, 11.3

Zapis przed zmianą:

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 04.12.2018 r. do godziny 900

11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

„Nie otwierać przed dniem   04.12 2018 r. do godz. 930

 

11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2018r.  o godz. 930 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

Zapis po zmianie:

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 05.12.2018 r. do godziny 900

11.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

„Nie otwierać przed dniem   05.12 2018 r. do godz. 930

 

11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018r.  o godz. 930w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

Dokonana modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Załączniki:

1) Załącznik nr 8 do S.I.W.Z. – aktualny po modyfikacji z dnia 30.11.2018 r.,

2) Załącznik nr 9 do S.I.W.Z. – aktualny po modyfikacji z dnia 30.11.2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-30 20:17
Załączniki:
 • Treść zmiany SIWZ1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-30 20:20
 • Zał. nr 8 - kalkulacje kosztów (po modyfikacji SIWZ)20.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-30 20:20
 • Zał. nr 9 - harmonogram usług (po modyfikacji SIWZ)20.66kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-30 20:20
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-06 14:27
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.17.2018.CB
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” dla zamówienia o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - dalej zwaną „ustawa Pzp”na zadanie pod nazwą: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

   Działając w myśl art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w imieniu Gmina Czarna Dąbrówka, informuję że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.
 

UZASADNIENIE

   Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

  W terminie do składania ofert wpłynęły dwie oferty. Cena oferty, którą Zamawiający powinien uznać za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający uznał jak w petitum zawiadomienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-12-06
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-06 14:28
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnienie 360.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-06
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-06 14:29
[drukuj]