Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.18.2018.CB - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Nożynie i Rokitach
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-26 22:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-11-26
Data końca składania ofert: wtorek 2018-12-04 godz. 11:00
Oznaczenie: GPI.271.18.2018.CB
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie rozdziału 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, w oparciu o art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na

 

Zakup i dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Nożynie i Rokitach

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pllubzamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli szkolnych do:

            a) Szkoły Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-116 Czarna Dąbrówka

            b) Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-116 Czarna Dąbrówka

2. Specyfikację mebli szkolnych oraz poszczególne ilości zawartow załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

3. Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

4. Zakres zamówienia obejmuję:

- dostawę i transport na koszt Wykonawcy nowych mebli szkolnych, nie posiadających wad i oznak użytkowania do szkół wymienionych w pkt. 1,

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego

 

Główny Kod CPV:

39160000-1 Meble szkolne

 

III. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 20 grudnia 2018 r.

 

IV. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

    • cena oferty – waga 100pkt.

2) Opis kryteriów:

a) „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny za realizację zamówienia, według wzoru:    

Pc  =

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

 

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On =PccLHN6J0p+6UHMAAAAASUVORK5CYII=

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

 

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyćfaksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do dnia 04.12.2018 r. do godz.1100

 

VI. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które:

    a) wpłynęły po terminie składania ofert;

    b) nie spełniają warunków wymienionych w niniejszym zapytaniu;

    c) nie odpowiadają treści zapytania.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 5 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana e-mailem lub pocztą.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6) Złożenie niniejszego zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

VII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Marzena Mielewczyk tel. 59 82126 43, e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego:                   Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego:                    ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon:                                        59 82 12 643

Faks:                                            59 82 12 644

Adres strony internetowej:  www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej:           gmina@czarnadabrowka.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik,e-mail: iod@czarnadabrowka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z robotyki w ramach projektu „Wymarzone przedszkole”, znak sprawy GPI.271.16.2018.CPprowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Pracownik merytoryczny: Marzena Mielewczyk

Sporządziła: Celina Brzeska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-26
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-26 22:26
Załączniki:
 • Treść zapytania wraz z załącznikami110.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:28
 • Zał. nr 1 - fromularz specyfikacji cenowej15.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-26
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-26 22:28
Zakup i dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Nożynie i Rokitach - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-07 20:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.18.2018.CB
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 26.11.2018 r. umieszczonego na stronie internetowej: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na: zakup i dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej  w Nożynie i Rokitach”;

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą: Zakup i dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Nożynie i Rokitach” - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 6, 93-428 Łódź. Wykonawca uzyskał łącznie 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  15 704,59 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset cztery złotych 59/100).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty, które spełniły warunki udziału   w postępowaniu:
 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Punkty

1.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.                 

ul. Graniczna 6, 93-428 Łódź

100,00

100,00

2.

KALL CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp. K

Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa

80,70

80,70

3.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

30,32

30,32

4.

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

98,78

98,78

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-12-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-07 20:23
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 20:25
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty357.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-07 20:24
[drukuj]