Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.20.2018.CB - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w sprzęt multimedialno-informatyczny
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-30 20:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-11-30
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-12-10 godz. 10:15
Oznaczenie: GPI.271.20.2018.CB
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

 

Wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka

w sprzęt multimedialno-informatyczny

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w sprzęt multimedialno-informatyczny.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia”. Opis zawiera wymagania minimalne. Wymieniony w załączniku nr 1 sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
 3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem sprzętu do:

- Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka;

- Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity;

- Szkoły Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-115 Nożyno;

- Szkoły Podstawowej w Jasieniu, Jasień, 77-122 Jasień.

 1.  Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń czy sprzętu znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności".
 2. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model) – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w załącznku nr 3 do Zapytania. W przypadku, gdy produkt określony przez Wykonawcę w załącznikunr 3 nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

 

Kod CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne

Kod CPV: 31710000-6 Sprzęt elektroniczny

Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery

Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

 

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

• cena oferty – waga 100 pkt.

 

2) Opis kryteriów:

„cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny brutto, podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:

Pc  =

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = Pc v+1a78H6gJs20ZA11kAAAAAElFTkSuQmCC 

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, oferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowy” powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony formularz cenowy - zał. 3 do Zapytania.

2) Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „oferta na wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w sprzęt multimedialno-informatyczny” do dnia 10.12.2018r. do godz.1000 w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

IX. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. o godz. 1015 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

X. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty.

2) Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;
 2. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. VIII zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4) Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
  • następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
  • następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 2. jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
 • niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
 • pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji  przedmiotu umowy,
 • pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie.

 

8) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

XII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Celina Brzeska tel. 59 82126 43, e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

Pracownicy merytoryczni: Beata Wolska, Marzena Mielewczyk

Sporządziła: Celina Brzeska      

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-11-30
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-11-30 20:25
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe 986.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-11-30
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-11-30 20:26
Wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w sprzęt multimedialno-informatyczny - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-12 19:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.20.1.2018.CB
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w formie Zapytania ofertowego pod nazwą „Wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w sprzęt multimedialno-informatyczny”, umieszczonego w Bazie Konkurencyjności Nr ogłoszenia 1152987 z dnia 30.11.2018 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czarnadabrowka.pl.

            Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego pod nazwą „Wyposażenie szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w sprzęt multimedialno-informatyczny” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez KSEROKOM Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów. Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  55 224,42 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Oferowana cena

Punkty

1.

Biuro Inżynieryjne Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

86 112,30 zł

64,13

64,13

2.

Modernity for business

Inga Majewska

ul. Reja 7B

76-020 Bobolice

81 479,83 zł

67,78

67,78

3.

KSEROKOM

Tomasz Zmarzły

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

55 224,42 zł

100,00

100,00

4.

Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 190

80-395 Gdańsk

71 628,50 zł

77,10

77,10

5.

JT Mebel Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Karuzy

70 843,45 zł

77,95

77,95

 

Oferentom, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu składam podziękowanie zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-12-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-12 19:35
Załączniki:
 • Informacja o wyniku postępowania402.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-12
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-12 19:37
[drukuj]