Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.21.2.2018.CB - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-13 17:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-12-13
Data końca składania ofert: piątek 2018-12-21 godz. 14:00
Oznaczenie: GPI.271.21.2.2018.CB
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

 

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek

do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia”.
 3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikim nr 2) do:

- Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka;

- Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity;

- Szkoły Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-115 Nożyno;

- Szkoły Podstawowej w Jasieniu, Jasień, 77-122 Jasień.

 1.  Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów czy sprzętu znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności".
 2. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie transportu do placówek wymienionych w pkt. 3 (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem ponosi Wykonawca).
 3. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany i kompletny.
 4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty dopuszczejące do stosowania na rynku polskim oraz deklaracje CE, które to dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.   
 5. Wykonawca udzieli zamawiającemu min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

 

Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 25 stycznia 2019 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

 

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

• cena oferty – waga 100 pkt.

 

2) Opis kryteriów:

„cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny brutto, podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:        

Pc  =

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = Pc v+1a78H6gJs20ZA11kAAAAAElFTkSuQmCC 

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, oferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowy” powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony formularz cenowy - zał. 3 do Zapytania.

2) Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „oferta na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka” do dnia 21.12.2018r. do godz.1400 w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

IX. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 1415 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

X. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2) Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;
 2. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. VIII zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4) Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
  • następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
  • następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 2. jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
 • niedostępnością na rynku artykułów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
 • pojawieniem się na rynku artykułów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie.

 

8) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

XII. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Beata Wolska tel. 59 82126 43, e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego:                   Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego:                    ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon:                                        59 82 12 643

Faks:                                            59 82 12 644

Adres strony internetowej:              www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej:           gmina@czarnadabrowka.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik,e-mail: iod@czarnadabrowka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/:

postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka”, znak sprawy GPI.271.21.2.2018.CB prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Pracownicy merytoryczni: Beata Wolska, Marzena Mielewczyk

Sporządziła: Celina Brzeska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-12-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-13 17:34
Załączniki:
 • Treść zapytania wraz z załącznikami1.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 17:35
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-31 13:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.21.2.2018.CB
Szczegółowa informacja:

Protokół

z przeprowadzonego postępowania

 

 1. Zamawiający: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka
 2. Nazwa zadania:  Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka.
 3. Wartość szacunkowa brutto zamówienia: 52.000,00
 4. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Zamawiającego
 • Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich -  nr ogłoszenia 1155518 z dnia 13.12.2018 r.
 • Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
 1. Data upublicznienia zapytania ofertowego: 13.12.2018 r.
 2. W terminie do dnia 21.12.2018r. do godz.1400 wpłynęły nw. oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Data i forma uzyskania informacji

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Oferowana cena

Punkty

1.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

oferta pisemna złożona w dniu 20.12.2018 r.

51 748,71 zł

81,92

81,92

2.

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak ul. Bogusława 17 80-209 Chwaszczyno

oferta pisemna złożona w dniu 21.12.2018 r.

42 392,62 zł

100,00

100,00

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

Zamawiający nie stawiał szczegółowych warunków w postępowaniu.

8. Informacja o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach osobowych lub kapitałowych

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W załącznikach do protokołu znajduje się oświadczenie kierownika zamawiającego o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach osobowych lub kapitałowych.

9. Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

• cena oferty – waga 100 pkt.

2) Opis kryteriów:

„cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny brutto, podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:

P=

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

3) Punktacja ważnych ofert dokonana została w następujący sposób:

On = Pc CminCn*98+Bnakqsz504PrpNkSeNYv+QXzB80I3Qkjn5IxAAAAAElFTkSuQmCC

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Oferowana cena

Punkty

1.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

51 748,71 zł

81,92

81,92

2.

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak ul. Bogusława 17 80-209 Chwaszczyno

42 392,62

100,00

100,00

 

10. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez ABC Szkoły Sławomir Śliwiak ul. Bogusława 17 80-209 Chwaszczyno. Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  42 392,62 zł.

11. Załączniki do protokołu:

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu:

 1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego przez Zamawiającego
 2. Oferty złożone w wyniku odpowiedzi na upublicznienie – 5 szt.
 3. Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty

Metryka

 • data wytworzenia informacji: 2018-12-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-31 13:02
Załączniki:
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka - PONOWNY WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-01-03 14:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.21.2018.CB
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  w oparciu o art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  z późń. zm.) na wykonanie  zadanie pn.: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka, realizowane w ramach projektu pn.: „Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 

Zamawiający tj. Gmina Czarna Dąbrówka, informuje o wynikach ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka, realizowane w ramach projektu pn.: „Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (prowadzone pod sygn.: GPI. GPI.271.21.2.2018.CB (opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich -  nr ogłoszenia 1155518 z dnia 13.12.2018 r.)

 1. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny /cena 100%/

 

Ofertę nr 1 – złożoną przez: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 6, 93-428 Łódź, za cenę: 51 748,71 zł

Uzasadnienie:

Czynność zamawiającego została spowodowana tym, że wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza tj.

 

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno.

 

poinformował Zamawiającego pismem z dnia 02.01.2019 r., o rezygnacji z podpisania umowy w odniesieniu do wskazanego wyżej zamówienia. W związku z tym zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w postępowaniu ofert. Ofertą tą jest oferta wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 6, 93-428 Łódź, gdyż uzyskała ona największą liczbę punktów w kolejności po ofercie pierwotnie wybranej jako najkorzystniejsza.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2019-01-03
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-01-03 14:54
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 15:03
Załączniki:
 • Informacja o ponownym wyborze oferty454.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2019-01-03
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-01-03 14:55
[drukuj]