Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.12.2018 - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Słupi w gminie Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-13 18:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-12-13
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-12-17 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.271.12.2018
Szczegółowa informacja:

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem oferty

 

Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz w oparciu o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, zaprasza do złożenia oferty dla zadnia pn.:

 

Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Słupi w gminie Czarna Dąbrówka.

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

           

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż znaków wodnych i drogowych (6 szt.) w celu oznakowania szlaku kajakowego na rzece Słupi w gminie Czarna Dąbrówka
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj. wymagania, cechy i inne dane uszczegóławiające opis  przedmiotu zamówienia) zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert.

 

III.  TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 28.12.2018 r. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli obu stron.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

 

V. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – cena 100%.

Cena - łączna kwota brutto określona przez Wykonawcę w formularzu oferty za wszystkie zadania.

2) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

 

najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

                           Cena =                                      x  100 pkt.

                                                                     cena badanej oferty

 

3) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnić należy wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4) Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

 

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu oferty (załącznik nr 2 do Zaproszenia) cenę za realizację całego zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.

2) Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do dnia 17.12.2018 r. do godz.1000

 

IX. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które:

    a) wpłynęły po terminie składania ofert;

    b) nie odpowiadają treści zaproszenia.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 3 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6) Złożenie niniejszego zaproszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

X. Osoby upoważnioną do udzielenia kontaktów:

Beata Łozowska tel. ………… mail: ………………

Ewelina Świontek Brzezinska tel. …………… mail: …………………..

 

XI. Dodatkowe informacje:

7. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego:                   Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego:                    ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon:                                        59 82 12 643

Faks:                                            59 82 12 644

Adres strony internetowej:  www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej:           gmina@czarnadabrowka.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik,e-mail: iod@czarnadabrowka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Oznakowanie szlaków  kajakowych na rzece Słupi w gminie Czarna Dąbrówka.”, znak sprawy GPI.271.12.2018 prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
  data wytworzenia informacji: 2018-12-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-13 18:06
Załączniki:
 • Treść zapytania2.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 18:15
 • fromularz oferty61.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 18:15
 • Specyfikacja techniczna1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 18:15
 • Specyfikacja techniczna znaków wodnych i tablic informacyjnych302.56kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 18:15
 • Wytyczne systemu znakowania rzek4.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 18:15
 • Aktualizacja wytycznych znakowania rzek (marzec 2018)2.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Celina Brzeska
   data wytworzenia informacji: 2018-12-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-13 18:15
Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Słupi w gminie Czarna Dąbrówka - WYBÓR OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-19 21:53
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.12.2018
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

        Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą: "oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Słupi w gminie Czarna Dąbrówka" - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Ride On Norbert Kurkiewicz, ul. Gałczyńskiego 18, 77-100 Bytów. Wykonawca uzyskał łącznie 100 punktów w kryterium oceny oferty i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Pełna treść zawiadomienia poniżej.

Metryka

 • data wytworzenia informacji: 2018-12-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-19 21:55
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 15:04
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty309.76kB

  Metryka

  • data wytworzenia informacji: 2018-12-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-19 21:56
[drukuj]