Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GPI.271.25.2018 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu do terapii integracji sensorycznej
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-31 12:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-12-31
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-01-07 godz. 09:00
Oznaczenie: GPI.271.25.2018
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

 

            Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie rozdziału 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, w oparciu o art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2018, poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na:

 

Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu do terapii integracji sensorycznej

 

Zamówienie w ramach projektu pn. „Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub zamówienia.publiczne@czarnadabrowka.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu do integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej w Rokitach.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia”.
 3. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 2) do:

 -Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity

 1. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów czy sprzętu znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności".
 2. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie transportu do placówki wymienionej w pkt. 3 (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem ponosi Wykonawca).
 3. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany i kompletny.
 4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz deklaracje CE, które to dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
 5. Wykonawca udzieli zamawiającemu min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 15 luty  2019 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

    • cena oferty – waga 100 pkt.

2) Opis kryteriów:

a) „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny za realizację zamówienia, według wzoru:       

P=

Cn

×   100 pkt.

 

Cob

 

Pc - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

 

 

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = Pc

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

 

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, oferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Cena brutto podana w„Formularzu ofertowy” powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony formularz cenowy -zał. 3 do Zapytania. Wykonawca pokrywa koszty związane z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem.

2) Cena oferty ma być wyrażona w PLN  dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) do dnia 07.01.2019 r. do godz.900

 

IX. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2019 r. o godz. 9:30 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

X. WYMOGI  FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

2) Zamawiający odrzuci oferty:

 1.  których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II                      niniejszego zapytania;
 2.  które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. VIII zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4) Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego oraz na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”,na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Wykonawcy w następującym zakresie:

a.  terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

 • następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
 • następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

b.  jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym  zmiana taka może być spowodowana:

 • niedostępnością na rynku artykułów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
 •  pojawieniem się na rynku artykułów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie.

8) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Beata Wolska tel. 59 82126 43, e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego:               Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego:                ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon:                                       59 82 12 643

Faks:                                                59 82 12 644

Adres strony internetowej:          www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej:       gmina@czarnadabrowka.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik,e-mail: iod@czarnadabrowka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: pn. „Zakup wraz                      z dostawą wyposażenia gabinetu do terapii integracji sensorycznej.”, znak sprawy GPI.271.25.2018 prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Pracownik merytoryczny: Beata Wolska, Marzena Mielewczyk

 • autor informacji: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2018-12-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2018-12-31 12:56
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 15:06
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe2.5MB
  • data wytworzenia informacji: 2018-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-31 12:58
 • Opis przedmiotu zamówienia1MB
  • data wytworzenia informacji: 2018-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-31 12:58
 • Formularze ofertowe119.3kB
  • data wytworzenia informacji: 2018-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2018-12-31 12:58
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 652027
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 15:02

Stopka strony