Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.3-1.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-21 22:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-02-21
Data końca składania ofert: czwartek 2019-03-07 godz. 11:00
Oznaczenie: GPI.271.3-1.2019
Szczegółowa informacja:

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Gmina Czarna Dąbrówka w oparciu o art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na

Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie

Zamówienie w ramach projektu pn. „Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie trzech 1-dniowych wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie (gm. Potęgowo), gdzie uczestnicy wezmą udział w programie wychowania komunikacyjnego dla najmłodszych. Uczestnikami wycieczek będzie 243 dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) uczęszczających do placówek na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wraz z opiekunami.

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie od 4 do 14 czerwca 2019 r. (terminy do indywidualnego określenia).

 • I wycieczka – grupa 97 (±1) dzieci + 10 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce,

 • II wycieczka – grupa 77 (±1) dzieci + 8 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Rokitach,

 • III wycieczka – grupa 69 (±1) dzieci + 7 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Nożynie i Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia w szczególności:

 1. transport na całej trasie wycieczki, tj. na terenie gminy Czarna Dąbrówka (zarówno na etapie wyjazdu jak i powrotu) z terenu gminy Czarna Dąbrówka do Grąbkowa oraz z Grąbkowa na teren gminy Czarna Dąbrówka, przy założeniu czterech miejsc zbiórki/wysiadania na parkingach przy: Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, Rokitach, Nożynie oraz Jasieniu;

 2. kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii i odpowiednie kwalifikacje do przewozu osób, bezpieczne i higieniczne warunki przejazdu, pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;

 3. podróż autokarem turystycznym o ilości miejsc wymaganej dla grupy wycieczkowej (dzieci + opiekunowie) oraz o standardzie z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa (pasy bezpieczeństwa itp.);

 4. pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;

 5. pokrycie kosztu wszystkich ujętych w programie biletów wstępu;

 6. ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika wycieczki;

 7. zapewnienie wyżywienia: słodka bułka i sok.

 

KOD CPV: 63.51.10.00 – 4 Organizacja wycieczek

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania trzech jednodniowych wycieczek w okresie 04-14.06.2019 r. (wybór dni w tym przedziale czasowym zależy od indywidulanego uzgodnienia stron).

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

• cena oferty – waga 100 pkt.
 

1) Opis kryteriów:

a) „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia (całej wycieczki) przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny za całą wycieczkę, podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru:

Pc =

Cn

× 100 pkt.

 

Cob

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

Cob - cena oferty badanej;

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = Pc

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

Pcliczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością oraz podatek w należnej wysokości.

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania) cenę jednostkową brutto zamówienia przypadającą na jednego ucznia (zawierającą przypadający na jednego ucznia koszt zapewnienia opieki i udziału opiekunów) i cenę brutto za realizację całej wycieczki, z uwzględnieniem podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.

3) Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla całego zamówienia:

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1553 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o usługach turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa;

 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zorganizował co najmniej 3 wycieczki na minimum 50 osób.

 3. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 1) lit. a),

 2. wykaz wycieczek zorganizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie pkt. 1) lit. b); wg załącznika nr 2 do Zapytania.

 1. Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zweryfikowania ich zgodności z warunkami niniejszego zapytania.

 2. Wykonawca nie może uzupełniać dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu po terminie składania ofert.

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej opisując „oferta na Organizację trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie” do dnia 07.03.2019 r. do godz.1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (pokój nr 6), ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

X. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 1115 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

XI. WYMOGI FORMALNE:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty.

2. Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;

 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;

 3. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. IX zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4. Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”, na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. zmiana terminu wycieczki powodowana siłą wyższą (m. in. złe warunki atmosferyczne, stan klęski żywiołowej)

 2. zmiana programu wycieczki powodowana siłą wyższą, decyzjami władz państwowych, zamknięciem obiektów, lub obiektywną przyczyną nie wynikającą z działania ani zaniechania Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.

8. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:

Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon: 59 82 12 643

Faks: 59 82 12 644

Adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: pn. „Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie” na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w latach 2019-2020, znak sprawy GPI.271.3.2019 prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – dalej ustawy Pzp;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pracownicy merytoryczni: Beata Wolska, Marzena Mielewczyk


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-02-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-02-21 22:08
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe2.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-02-21 22:10
 • Załącznik nr 1106.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-02-21 22:10
 • Załącznik nr 2104.09kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-02-21 22:10
Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-11 21:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.3-1.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w formie Zapytania ofertowego pod nazwą „ Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie ”, z dnia 21.02.2019 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czarnadabrowka.pl.

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego pod nazwą „ Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych do „Tajnej Bazy Pirackiej” w Grąbkowie ” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Agencja Turystyczno-Artystyczna Przygoda ul. Staromiejska 15 84-300 Lębork. Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryteriach oceny ofert i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 15.066,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Suma punktów

Cena

Oferowana cena

Punkty

1.

Agencja Turystyczna „ETNA” ul. Racławska 18

21-040 Świdnik

odrzucona

(braki w złożonej dokumentacjach)

2.

Inventum Sp. Z o.o.

ul. Mikołaja Reja 20a

33-300 Nowy Sącz

17 988, 00 zł

83,76

83,76

3.

New Challange

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

18 788, 00 zł

80,19

80,19

4.

Agencja Turystyczno-Artystyczna Przygoda

ul. Staromiejska 15
84-300 Lębork

15 066, 00 zł

100,00

100,00

5.

Sun & More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

21 870, 00 zł

68,89

68,89

Oferentom, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu składam podziękowanie zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-03-11
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-11 21:39
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-11 21:41
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty357.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-11
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-11 21:39
[drukuj]