Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

531473-N-2019 z dnia 2019-03-29 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 14:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-03-29
Data końca składania ofert: wtorek 2019-04-23 godz. 10:00
Oznaczenie: 531473-N-2019 z dnia 2019-03-29
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.czarnadabrowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo – lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 221/14, 32/1 oraz 100 obręb geodezyjny Unichowo, gm. Czarna Dąbrówka.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45200000-9

45400000-1

45500000-2

45112723-9

37000000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, (art. 22c ust. 1 pkt 3) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 750 000,00 zł brutto każda (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu o charakterze rekreacyjno-sportowym wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (art. 22 d ust.1) a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). b) Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Prawa budowlanego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie może podlegać (będzie) wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1 ustawy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13) (art. 22a ust. 2 ustawy). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (art. 22a ust. 5 ustawy). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (art. 22a ust. 6 ustawy) 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Warunki integracji społecznej

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8, który jest integralną częścią SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-03-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 14:21
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 14:40
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. )

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

 

ROZDZIAŁ 1. OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

reprezentowana przez

Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643

fax. 59 8212644

NIP 842 -16-44-035, REGON 770979507

adres strony internetowej: www.czarnadabrowka.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania

1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

 1. Postępowanie prowadzone jest pod numerem sprawy : GPI.271.4.2019

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo – lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 221/14, 32/1 oraz 100 obręb geodezyjny Unichowo, gm. Czarna Dąbrówka.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) roboty przygotowawcze

2) przyłącze wodociągowe

3) oświetlenie zewnętrzne

4) nawierzchnie utwardzone

5) drewniana scena

6) magazyn na sprzęt wodny

7) boisko wielofunkcyjne

8) ognisko/palenisko

9) wyposażenie terenu

10) ogrodzenie

11) plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem

12) murki oporowe, kosze gabinowe

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1) projekt budowlany - stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca zał. Nr 10 do SIWZ,

3) przedmiar robót - stanowiący zał. Nr 11 do SIWZ.

 

Uwaga:

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany. Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą.

3.3. Obowiązki Wykonawcy:

1) ustanowienie kierownika budowy,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich,

3) we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania, a w szczególności wytyczyć obiekt i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

5) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

8) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż,

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

10) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej zwaną „Prawo budowlane”. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,

16) przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ,

20) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

21) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

3.4. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,

2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nadmiar z urobku ziemi),

3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,

4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,

5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

 

3.8. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:

Wymagany okres gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 r.

§ 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,

 

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że:

- Posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, (art. 22c ust. 1 pkt 3) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej: (art. 22 ust. 1b).

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty o wartości robót budowlanych (każda z robót), co najmniej 750 000,00 zł brutto każda (siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie zagospodarowania terenu o charakterze rekreacyjno-sportowym wraz z budową budynku o konstrukcji drewnianej lub wiaty o konstrukcji drewnianej, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (art. 22 d ust.1)

a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

b) Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

c) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Prawa budowlanego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
 2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy)
 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.
 4. Warunek określony w § 5 ust. 1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
 5. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

1) Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);

2) Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie może podlegać (będzie) wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

§ 11. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, z późn. zm.)

 

Oferta na przetarg pn.:

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Unichowo”

Nie otwierać przed dniem 23 kwietnia 2019 r. godz. 10:30

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, w pokoju nr 6 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123), osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – Sala narad (piętro II). Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. (art. 86 ust. 5 ustawy)

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gminy Czarna Dąbrówka, BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce nr 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 .

4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-03-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 14:34
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść2.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 1 - formularz oferty986.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 2 - oświadczenie dot. wykluczenia983.56kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków982.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu982.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 5 - wykaz osób982.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 6 - wykaz robot982.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 7 - informacja981.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 8 - wzór umowy1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 10 - specyfikacja techniczna29.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
 • Zał. nr 11 - przedmiar robót5.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:40
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-25 21:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.6.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”

Zamawiający tj. Gmina Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka- Jana Klasę, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą p.z.p., zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.04.2019 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (pok.: Sala narad);

2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 815.000,00 zł (słownie: osiemset piętnaście tyś. zł 00/100);

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

 

Cena

[zł]

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

Wydłużenie okresu gwarancji

i rękojmi

Proponowane

zatrudnienia osób niepełnospra-wnych

1.

UNION INVEST Sp. z.o.o.

ul. Szeroka 15B/1

83-424 Lipusz

1.271.816,73

Zgodnie

z

zapisami

SIWZ

Zgodnie

z

zapisami SIWZ

24 m-ce

2 osoby

2.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ DZIWISZ

Borzestowska Huta 89A

83-335 Borzestowo

1.038.374,14

Zgodnie

z

zapisami

SIWZ

Zgodnie

z

zapisami

SIWZ

24 m-ce

2 osoby

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy p.z.p. (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p.) , oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka                    

Jan Klasa                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-25 21:35
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert247.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-25 21:36
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-29 17:45
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.6.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie" zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty, wynosząca 1 038.374,14 złotych brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (815.000,00 złotych brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-29 17:42
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania335.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-29 17:56
[drukuj]