Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
531619-N-2019 z dnia 2019-03-29 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej Zakładu Budżetowego na okres 12 miesięcy
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 14:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-03-29
Data końca składania ofert: piątek 2019-04-19 godz. 10:00
Oznaczenie: 531619-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 531619-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Gmina Czarna Dąbrówka: Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej Zakładu Budżetowego na okres 12 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej Zakładu Budżetowego na okres 12 miesięcy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.czarnadabrowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej) i dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat
Adres:
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej Zakładu Budżetowego na okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: GPI.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce na okres 12 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134100-8

09132100-4

09133000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 1) ustawy PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby zamawiającego

20,00

Upust cenowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmniejszenie zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego; 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień umowy wynikających z następujących okoliczności - zmiany bezwzględnych przepisów prawa na podstawie, których realizowana jest umowa, wystąpienie siły wyższej, w przypadku, gdy wykonanie umowy na dotychczasowych warunkach nie leży w interesie publicznym, a zmiany okażą się korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-03-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 14:45
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej Zakładu Budżetowego na okres 12 miesięcy - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 14:50
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.5.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

„Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej Zakładu Budżetowego na okres 12 miesięcy”

o wartości poniżej 221 000 euro

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm., zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą Pzp"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 p.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.

2.5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 p.z.p.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: dostawa

Kod CPV: 09100000-0 Paliwa

Kod CPV: 09134100-8 Olej napędowy

Kod CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa

Kod CPV: 09133000-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce na okres 12 miesięcy.

Uwaga: Zapotrzebowanie Zamawiającego w paliwa płynne rozumie się jako zapotrzebowanie gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce w zakup paliw płynnych.

Całkowita dostawa szacowana jest na:

Lp.

Wyszczególnienie

Jm

Ilość

 

1

 

Benzyna bezołowiowa Pb 95

 

dm³

 

do 1 700,00

 

2

 

Olej napędowy (ON)

 

dm³

 

do 37 690,00

 

3

 

Gaz płynny LPG

 

dm³

 

do 900,00

 

3.3. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG. Niezrealizowanie podanych wyżej ilości w okresie obowiązywania umowy, nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.4 . Tankowanie paliwa odbywać się będzie doraźnie w formie bezgotówkowej na stacji paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.5. Cena za 1 dm3 oleju napędowego (ON) będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.6. Cena za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.7. Cena za 1 dm3 gazu płynnego LPG będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 gazu płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

3.8. Upust, o którym mowa w pkt. 3.5., 3.6. i 3.7. nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia / czas obowiązywania umowy.

3.9. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3.10 . Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie osobno dla gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, poprzez wystawienie osobnych faktur. Nabywca faktury będzie stały tj. Gmina Czarna Dąbrówka, natomiast odbiorcą faktury będzie Gmina Czarna Dąbrówka lub Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

3.11. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur VAT w miesiącu dla danego odbiorcy: 1-15 dzień miesiąca i 16 – ostatni dzień miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zbiorcze zestawienia magazynowe tzw. „wz” za okres, którego dotyczy faktura.

Zbiorcze zestawienie „wz” będące załącznikiem do faktury musi zawierać następujące dane:

 • dane Nabywcy i Odbiorcy faktury;

· markę i numer rejestracyjny pojazdu lub zaznaczenie „sprzęt” lub „kanister”;

· cenę brutto obowiązującą w dniu tankowania na stacji paliw Wykonawcy;

 • datę tankowania,
 • rodzaj i ilość pobranych paliw,
 • potwierdzenie pobierającego (czytelny podpis),
 • potwierdzenie wydającego (czytelny podpis).

3.12. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże aktualne certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych paliw.

3.13. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), powinna także być zdatna do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych

3.14. Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, powinien także być zdatny do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.

3.15. Gaz płynny LPG winien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540), oraz być zgodny z normą PN-EN 589+A1:2012 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG.

3.16. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa, Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.

3.17. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego pojazdów, maszyn i sprzętu zasilanych tym paliwem.

3.18. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa od godziny 7:00 do godziny 16:00 przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty stację paliw, z której Zamawiający będzie tankował paliwo przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być oparta o stację paliw, o której mowa powyżej.

3.19. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.

3.20. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

e) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERĄ

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

10.3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

10.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez widocznych śladów naruszeń.

10.8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).

10.9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

10.10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie kopię.

10.11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a ustawy PZP.

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 19.04.2019 r. do godziny 10 00

11.2. Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego wg poniższego wzoru:

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego na okres 12 miesięcy”

„Nie otwierać przed dniem 19.04.2019 r. do godz. 1030

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2019 r. o godz. 1030 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.8. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

11.9. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

12.1. Cenę umowną za olej napędowy w trakcie trwania umowy stanowić będzie cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

12.2. Cenę umowną za benzynę bezołowiową PB95 w trakcie trwania umowy stanowić będzie cena brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego

na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

12.3. Cenę umowną za gaz płynny LPG w trakcie trwania umowy stanowić będzie cena brutto za 1 dm3 gazu płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.

12.4. Upust, o którym mowa w pkt. 12.1., 12.2. i 12.3. nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia/ czas obowiązywania umowy.

12.5. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

12.6. Cenę ofertową stanowić będzie średnia cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego, obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy (stacja paliw wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, z której odbywać się będzie tankowanie paliw przez cały okres obowiązywania umowy), która oznacza średnią dziennych cen obliczaną jako iloraz sumy cen brutto paliwa z poszczególnych dni przez ilość dni (28 dni) w okresie którego dotyczy obliczenie, tj. : Luty 2019r. * ilość zamawiana przez Zamawiającego + średnia cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb95, obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy, która oznacza średnią dziennych cen obliczaną jako iloraz sumy cen brutto paliwa z poszczególnych dni przez ilość dni (28 dni) w okresie którego dotyczy obliczenie, tj. : Luty 2019r. x ilość zamawiana przez Zamawiającego + średnia cena jednostkowa brutto za 1 dm3 gazu płynnego LPG, obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy, która oznacza średnią dziennych cen obliczaną jako iloraz sumy cen brutto paliwa z poszczególnych dni przez ilość dni (28 dni) w okresie którego dotyczy obliczenie, tj. : Luty 2019r. x ilość zamawiana przez Zamawiającego.

12.7 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-03-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 14:52
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść638.01kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:55
 • Zał. nr 1 - formularz oferty17.49kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:55
 • Zał. nr 2 - oświadczenie dot. wykluczenia14.93kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:55
 • Zał. nr 3 - lista podmiotów11.73kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:55
 • Zał. nr 4 - wzór umowy19.62kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 14:55
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego na okres 12 miesięcy - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-24 22:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.5.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego na okres 12 miesięcy

Zamawiający tj. Gmina Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka- Jana Klasę, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.04.2019 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka;

2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 208.163,00 (słownie: dwieście osiem tys. sto sześćdziesiąt trzy zł 00/100);

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

 

Cena

[zł]

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

1.

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz sp. j.

ul. Bohaterów Westerplatte 7

76-200 Słupsk

200.869,00

Zgodnie z zapisami

SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-24 22:36
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert276.83kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-24 22:36
Zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego na okres 12 miesięcy - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-13 22:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.5.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Czarna Dąbrówka oraz jej zakładu budżetowego na okres 12 miesięcy” .

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez:

 

„OKTAN Brzeski, Grzenkowicz”

Spółka Jawna

ul. Boh. Westerplatte 7

76-200 Słupsk

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego–waga kryterium 20%

Kryterium III: Upust cenowy – waga kryterium 20 %

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium

Nr III

Punktacja łącznie

1.

„OKTAN Brzeski, Grzenkowicz”

Spółka Jawna

ul. Boh. Westerplatte 7

76-200 Słupsk

60,00

20,00

7,00

87,00

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ww. ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-13
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-13 22:29
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-13 22:33
Załączniki:
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty339.59kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-13
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-13 22:31
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-05-13 22:33
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 652078
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 15:02

Stopka strony