Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
531663-N-2019 z dnia 2019-03-29 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 15:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-03-29
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-04-15 godz. 12:00
Oznaczenie: 531663-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 531663-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 22004383200000, ul. ul. Cicha 3 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8214020, e-mail zgk.czarna@wp.pl, faks 0-59 8214020.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład budzetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II
Numer referencyjny: GPI.7011.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Materiały będące przedmiotem ww. dostawy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, jak również nie mogą być one przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, a w szczególności sądowego lub egzekucyjnego, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Dostawa materiałów nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwością materiałów, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.

II.5) Główny kod CPV: 44000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

14

   


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 2 do oferty. 2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie załącznika nr 3 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-03-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 15:14
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II - SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 15:20
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.7011.5.2017
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym pn.:

 

„ Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II”

 

PEŁNA TREŚĆ SIWZ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

ul. Cicha 3

77-116 Czarna Dąbrówka

faks. 59/821-40-20

e-mail: zgk@czarnadabrowka.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., zwanej dalej p.z.p. lub „Ustawą PZP"), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy P.z.p.

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa

Dostawy ( kod CPV) :

- 44000000 - 0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załączniki do SIWZ – Formularz cenowy tj. Załączniki Nr 5 do SIWZ.

3.4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ

3.5. Materiały będące przedmiotem ww. dostawy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, jak również nie mogą być one przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, a w szczególności sądowego lub egzekucyjnego, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.6. Dostawa materiałów nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwością materiałów, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy materiałów najpóźniej jeden dzień przed faktycznym terminem dostawy.

3.8. Dostawa nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek od 7.00-15.00).

3..9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył materiały niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub że materiały są niekompletne, lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub w jakikolwiek inny sposób są niezgodne z treścią zamówienia, Zamawiający odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia materiałów zgodnych z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

3.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z tytułu wykonania.

3.11. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Termin związania ofertą

17.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18. Opis sposobu przygotowania ofert

18.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.

18.2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności , trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzach zgodnych z treścią druków przekazanych w materiałach przetargowych. Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.

18.3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

18.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

18.5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 13, 14 i 15, muszą być podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

18.6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.

18.7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

18.8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy.

18.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo braku zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

18.10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

18.11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

18.12. Wymagane oświadczenia, dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców, składane są w oryginale.

18.13. Wymagane dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający.

18.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

18.15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.

1) Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wówczas wymagane jest złożenie wraz z ofertą pisemnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw.

3) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa n jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

5) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci.

6) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 13 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia – w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załącznik nr 1 do oferty wymieniony w pkt. 13 niniejszej specyfikacji.

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców należy odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w związku z czym powinien złożyć samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. 14 niniejszej SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

18.16. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

a) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

b) W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

c) W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż zastrzeżone informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

d) Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

e) Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 18.7 pkt a) niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

f) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

18.18. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać:

- cenę

- termin dostawy

 

Brak wskazania powyższych informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.19. W formularzu ofertowym termin realizacji dostawy należy wskazać w dniach (należy wskazać konkretną liczbę dni, np.: 7 dni, 14 dni). Wpisanie w formularzu ofertowym terminu przekraczającego termin wskazany w pkt 7 SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.20. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

19. Miejsce i termin składania ofert

19.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w pokoju „administracja” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3 do dnia 15.04.2019 r. do godziny 1200

 

19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

" Oferta na dostawę materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka” ETAP II ,

 

„Nie otwierać przed dniem 15.04.2019 r. do godz. 1215

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3 , 77 - 116 Czarna Dąbrówka oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

20. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

20.1. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawierać informację w jakim zakresie oferta zostaje zmieniana (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie – np. formularza oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy).

20.2. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. 20.4 niniejszej SIWZ, zamawiający uzna te działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

20.3. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. 20.6 niniejszej SIWZ sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną – w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę, jako niezgodne z treścią ustawy.

20.4. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3 pok. nr „administracja” w dniu 15.04.2019 r. godz. 12:15.

21.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

21.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

22. Sposób obliczenia ceny

22.1 . Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT jeżeli występuje.

22.2. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

24 . Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

24.1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, będą oceniane według następujących kryteriów:

- Cena 60% - maksymalnie 60 punktów

- Termin dostawy 40% - maksymalnie 40 punktów

24.2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

a) Ocena w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60 pkt.

Pc =

Cmin

× 60pkt.

 

Cb

 

 

gdzie: Pcilość punktów za kryterium cena,

Cmin najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cb – cena badanej oferty.

b) Ocena w zakresie kryterium termin dostawy będzie dokonywana na podstawie podanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy - liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy (liczony w dniach od dnia podpisania umowy), zawiera się w okresie:

7 dni i mniej – otrzyma 40 pkt.

8 dni – otrzyma 34 pkt.

9 dni – otrzyma 28 pkt.

10 dni – otrzyma 22 pkt.

11 dni – otrzyma 16 pkt.

12 dni – otrzyma 10 pkt.

13 dni – otrzyma 4 pkt.

14 dni – otrzyma 0 pkt.

c) Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

P= Pc+Pt

gdzie: P- ilość punktów

Pc ilość punktów za kryterium cena,

Pt ilość punktów za kryterium termin dostawy,

24.3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

24.4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

 

 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 15:19
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść429.13kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 15:21
 • Zał. nr 1 - formularz oferty60kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 15:21
 • Zał. nr 2 - oświadczenie dot. wykluczenia24.42kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 15:21
 • Zał. nr 3 - grupy kapitałowe21.14kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 15:21
 • Zał. nr 4 - wzór umowy18.09kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 15:21
 • Zał. nr 5 - formularz cenowy376.91kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-03-29
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-03-29 15:21
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-18 15:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.7011.5.2017
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.04.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Gospodarki Komunalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II "

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 15.04.2019r. o godz. 12:15. 

Złożono jedną ofertę pod firmy Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2 43-300 Bielsko-Biała na kwotę 175 283,61 zł.

 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-04-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-18 15:00
Załączniki:
 • Protokół z otwarcia ofert268.29kB
  • autor informacji: Grzegorz Stencel
   data wytworzenia informacji: 2019-04-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-18 15:00
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-23 22:15
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.7011.5.2017
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn,: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - dalej ustawa Pzp, w ramach prowadzonego postępowania na : Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

 • autor informacji: Grzegorz Stencel
  data wytworzenia informacji: 2019-04-23
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-23 22:16
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 651999
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 15:02

Stopka strony