Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GPI.271.6.2019 GPI.271.6.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Aktualny okres składania ofert: od piątek 2019-03-29 godz. 22:00 do środa 2019-04-10 godz. 11:00 czwartek 2019-04-18 godz. 11:00
Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-29 22:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-03-29
Data końca składania ofert: środa 2019-04-10 godz. 11:00
Oznaczenie: GPI.271.6.2019
Szczegółowa informacja:

Zapytanie ofertowe

Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie rozdziału 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, w oparciu o art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie

Zamówienie w ramach projektu pn. „Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

faks. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie.

 • Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach

L.p.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Szafka z szufladami

1

Szafka z 7 półkami (na szuflady) na cokole wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełniona detalami z kolorowej płyty laminowanej, wym. min. 80 x 40 x 80 cm

- Szuflady bukowe - 24 szt. o wym. min. 26 x 35 x 6 cm każda. Wykonane z litego drewna bukowego, lakierowanego. Mebel dostarczany zmontowany.

2.

Stół prostokątny

2

Stół w odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatem o gr. min. 25 mm, wykończony obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm, w tej samej tonacji o min. wym. blatu 119 x 74 cm. Okrągłe drewniane nogi z 4 stopniową możliwością regulacji wysokości (min. wysokość 40, 46, 52, 58 cm).

3.

Biblioteczka z półkami

1

Szafka z półkami o regulowanej wysokości, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr. min.18 mm. Wymiary min. biblioteczki 83 x 30 x 120 cm

4.

Szatnia ze stelażem

1

Szatnia z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze zielonym dla 3 dzieci. Półeczka z przegródkami oraz ławeczka z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką półka na buty. Wymiary min. szatni 72 x 42 x 135 cm, wys. min. siedziska 34 cm

5.

Szatnia ze stelażem

3

Szatnia z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze zielonym dla 6 dzieci. Półeczka z przegródkami oraz ławeczka z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką półka na buty wykonana z metalowych prętów. Wymiary min. szatni 72 x 42 x 135 cm, wys. min. siedziska 34 cm

6.

Szafka z pojemnikami

1

Szafka na pojemniki na cokole 3 kolumny wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Wym. min. 104 x 48 x 87 cm

Pojemnik kolor transparentny z prowadnicami, 3 szt. o wym. min. 31 x 42 x 30 cm

Pojemnik kolor limonka z prowadnicami, 3 szt. o wym. min. 31 x 42 x 30 cm

Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Nożynie

1.

krzesło T

5

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. min. 6 mm w rozmiarze 1-2. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze szarym. Podstawa w kształcie litery H. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę przedmiotu zamówienia do:

 • Szkoły Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-116 Czarna Dąbrówka

 • Szkoła Podstawowa w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity

Kod CPV:

39160000-1 – Meble szkolne

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 15 maja

2019 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie –po realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

V. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria przedstawione poniżej:

    • cena oferty – waga 100 pkt.

2) Opis kryteriów:

a) „cena oferty” – cena za realizację całości zamówienia przedstawiona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania); maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ocena w kryterium cena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny za realizację zamówienia, według wzoru:

P c =

C n

× 100 pkt.

 

C ob

P c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

C n - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie;

C ob - cena oferty badanej;

3) Punktacja ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

On = P c

gdzie:

On – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie,

P c liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena oferty”

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, oferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowy” powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony formularz cenowy -zał. 2 do Zapytania. Wykonawca pokrywa koszty związane z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem.

2) Cena oferty ma być wyrażona w PLN dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę można złożyć faksem na nr 59 82 12 644 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6)do dnia 10.04.2019 r. do godz.11 00

IX. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2019 r. o godz. 1115 w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

X. WYMOGI FORMALNE:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

2) Zamawiający odrzuci oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania;

 2. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. VIII zapytania, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

4) Modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający umieści informacje o zmianie zapytania ofertowego oraz na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” na której opublikował Zapytanie ofertowe.

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni liczonych od terminu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania przekazana zostanie pisemne lub e-mailem lub faksem (na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty).

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

 • następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,

 •  następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

b. jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

 • niedostępnością na rynku artykułów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

 • pojawieniem się na rynku artykułów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie.

8) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. Osobą upoważnioną do udzielenia wszelkich wyjaśnień – jest pracownik Urzędu Gminy Beata Wolska tel. 59 82126 43, e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ :

Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka

Adres zamawiającego: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon: 59 82 12 643

Faks: 59 82 12 644

Adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pracownik merytoryczny: Beata Wolska, Marzena Mielewczyk

 • autor informacji: Bartosz Ulanowski
  data wytworzenia informacji: 2019-03-29
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-03-29 22:01
Załączniki:
Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-09 21:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2019-04-18 godz. 11:00
Oznaczenie: GPI.271.6.2019
Szczegółowa informacja:

Dotyczy: zapytania ofertowego na Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie Zamówienie w ramach projektu pn. „Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

 

ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ CENOWY (DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO)

1. Zmienia się zapisy tabeli w „Formularzu cenowym“ wprowadzając pkt 6, której treść po zmianach jest następująca:

Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

1

Szafka z szufladami

1

   

2

Stół prostokątny

2

   

3

Biblioteczka z półkami

1

   

4

Szatnia ze stelażem

1

   

5

Szatnia ze stelażem

3

   

6

Szafka z pojemnikami

1

   

Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Nożynie

7

krzesło T

5

   

Ponadto zamieszcza się na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=134 wersję do edycji załączników do niniejszego zapytania ofertowego:

 • nr 1 „Formularz ofertowy”

oraz

 • nr 2 „Formularz cenowy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert. Dotychczasowy termin składania ofert tj. 10.04.2019 r. godz. 11:00 ulega zmianie na nowy termin składania ofert: 18.04.2019 r. godz. 11:00.

Pozostałe ustalenia zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-09 21:15
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia455.68kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-09 21:16
 • Zał. nr 1 - fromularz oferty105.2kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-09 21:16
 • Zał. nr 2 - formularz cenowy105.05kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-09 21:16
Zakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-09 10:25
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: GPI.271.6.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: "Zakupu i dostawy mebli dla Szkoły Podstawowej w Rokitach i Nożynie"

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Moja Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

Wybrany Wykonawca otrzymał 100,00 punktów w ramach ustalonego kryterium "Cena". Jego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz nie podlega odrzuceniu.

 • autor informacji: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-05-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-09 10:22
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 10:26
Załączniki:
 • Wybór oferty339.81kB
  • autor informacji: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-05-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-09 10:25
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 652025
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 15:02

Stopka strony