Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 534565-N-2019 z dnia 2019-04-07 r. Ogłoszenie nr 540077695-N-2019 z dnia 18-04-2019 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od niedziela 2019-04-07 godz. 15:00 do poniedziałek 2019-04-22 godz. 10:00 wtorek 2019-04-23 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-07 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: niedziela 2019-04-07
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-04-22 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 534565-N-2019 z dnia 2019-04-07 r.
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5 , 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”
Numer referencyjny: GPI.271..8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 221/14, 32/1 i 100 obręb Unichowo. Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej, inżynierii drogowej, instalacji i urządzeń wodociągowych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71521000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z art. 25a.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z art. 25a.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności zawodowej - (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności Wykonawca musi dysponować: a)osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej*; b)osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan*; c)osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*; d)osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej*. *Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. * Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r . (Dz. U. 2016 r., poz. 65); Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienie łączonych funkcji musi spełniać wymagania dla wszystkich łączonych funkcji. Zdolności technicznej - (w zakresie wiedza i doświadczenia). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał minimum jedną usługę w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi przy budowie budynku lub wiaty o konstrukcji drewnianej realizowanych w ramach wspólnej inwestycji o wartości nadzorowanych robót budowlanych minimum 750 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, ze usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1)nie podlega wykluczeniu, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie pisemnej. Propozycje treści oświadczeń stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie

20,00

Ilość pobytów na budowie

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-07 15:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-07 15:15
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271..8.2019
Szczegółowa informacja:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”

Zatwierdził:

Jan Klasa - Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

 

Pełna treść SIWZ do pobrania w załącznikach poniżej.

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 821 26 43

fax. 59 821 26 42

e-mail Zamawiającego: gmina@czarnadabrowka.pl

strona internetowa zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do niej.

2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) jest mowa o „ustawie p.z.p." należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt 1.

3. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia (w skrócie SIWZ) jest mowa o „Zamawiającym" należy uważać, że dotyczy to Gminy Czarna Dąbrówka.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy dokumentacji projektowej, wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

5. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy przewiduje możliwość dokonania, w pierwszej kolejności, oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

16. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy i podaje nazwę firmy podwykonawcy.

1) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

2) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zastrzeżenie należy dołączyć do oferty).

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

 

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”.

2. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 221/14, 32/1 i 100 obręb Unichowo.

3. Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane.

4. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej, inżynierii drogowej, instalacji i urządzeń wodociągowych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. Zakres usługi obejmuje m.in:

1) kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

2) kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

3) kontrolę ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

4) kontrolę zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,

5) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

6) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

7) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

8) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,

9) potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu,

10) uczestniczenie w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

11) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

12) dojazd i pobyt na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji i rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy,

13) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót,

14) merytoryczny udział w przygotowywaniu wniosków o płatność, oraz wszelkich innych dokumentów i wyjaśnień związanych z otrzymanym dofinansowaniem,

15) Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego, w granicach umocowania .

16) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody,

17) Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji w/w robót,

18) Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu,

19) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy,

20) na etapie gwarancji i rękojmi do obowiązków Wykonawcy należy:

a) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

b) protokolarne stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji,

c) kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

d) współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją i rękojmią.

Roboty budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę tych robót na terenie przy jeziorze w miejscowości Unichowo. Wobec powyższego na Wykonawcy ciąży nadzór nad zapewnieniem przez Wykonawcę robót budowlanych należytego zapewnić bezpieczeństwa przy realizacji prac i swobody korzystania z istniejącego elementów infrastruktury technicznej.

Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=131

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

71.52.00.00-9;

71.52.10.00-6

Rodzaj zamówienia: usługi

6. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm ); Osoby które będą pełniły funkcję inspektora nadzoru są osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm). Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

7. Zamawiający nie będzie żądał dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz nie będzie prowadził kontroli w tym zakresie i nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia ostatecznego odbioru całości robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru w ramach niniejszego zamówienia, przy czym ostateczne zakończenie robót budowalnych przewidziane jest w terminie do dnia 30 września 2019 r. oraz w terminie trwania gwarancji i rękojmi. Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie odbiór robót potwierdzony protokołem odbioru końcowego.W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, należne wynagrodzenie nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ VI

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu

w formie pisemnej. Propozycje treści oświadczeń stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ.

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3. Zamawiającywezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik Nr 5 do SIWZ,

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

2) spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2;

3) brak podstaw wykluczenia:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

c) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik Nr 7do SIWZ składany w terminie 3 dniod dnia przekazania informacji , o których mowa w RozdzialeV pkt. IX pkt 5 i Rozdziale XII pkt 7 SIWZ.

4. postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III ust. 3 pkt a) składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;

3) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiemo udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1 SIWZ.

5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą.

6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Wykonawcanie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy P.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IX
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ X

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

4. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

5. Wraz z ofertą należy złożyć:

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;

3) zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów wymagane postanowieniami Rozdziału V pkt. 3 – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ (jeśli dotyczy);

4) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Do ofert Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym.

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 i pkt 5 ppkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VI punkt 3 ppkt c) SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 1 oraz pkt 3 ppkt 3 SIWZ, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale V pkt 3 i 4 SIWZ;

b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3 składa każdy z nich.

10. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanychz przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia jest składane w oryginale zaś pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były kolejno ponumerowane i parafowane.

14. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

15. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

16. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty (w osobnej kopercie) informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „ Nie udostępniać. Informacjestanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) ”.

17. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

18. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

1) Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na wykonanie zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie.

Nie otwierać przed dniem 22.04.2019 r., godz. 10.15.

2) Koperta (paczka) oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją niezwłocznie odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

19. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

20. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

21. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu nieprawidłowego opisania i oznakowania oferty, niezastosowania się Wykonawcy do w/w opisanych zaleceń, niewłaściwego zamknięcia opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

ROZDZIAŁ XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,pok. nr 6 (sekretariat) do dnia22 kwietnia2019 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi 22.04.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna (II piętro).

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.

4. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 pzp, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było wymagane.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej bip.czarnadabrowka.pl,informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

9. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę należy podać w złotych polskich jako: iloczyn procentowej prowizji oraz szacunkowej kwoty wartości inwestycji brutto podlegających nadzorowi inwestorskiemu (szacunkową kwotę inwestycji podlegających nadzorowi inwestorskiemu określono w oparciu o kosztorysy inwestorskie) plus należny podatek VAT w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ).

2. Dodatkowo cenę oferty należy podać jako procentową wielkość prowizji od wartości brutto inwestycji podlegającej nadzorowi inwestorskiemu

3. Na potrzeby wyliczenia ceny oferty w oparciu o plan zamówień publicznych, oszacowano kwotę inwestycji podlegających nadzorowi –822 988,93 zł.

4. Cena oferty musi obejmować koszty nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty, w tym :

a) koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich,

b) koszty dojazdów,

c) koszty wykonania wymaganych dokumentów,

d) inne koszty wynikające ze specyfiki zamówienia,.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust. 2):

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XIII

Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym rozdziale.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) CENA (całkowity koszt zamówienia) (C) – 60 pkt

2) DOŚWIADCZENIE (D) – 20 pkt

Zamawiający zakłada, że Wykonawca usługi nadzorował w ostatnich 3 latach minimum 4 roboty budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych za ogólną kwotę min 750 000,00 zł brutto (każda z usług). Wobec tego Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie dokumenty przedstawienie spełnienie tego warunku. Ilość uzyskanych punktów będzie obliczona wg poniższej tabeli.

3) ILIOŚĆ POBYTÓW NA BUDOWIE (P)– 20 pkt

Zamawiający zakłada, że Wykonawca minimalna ilość wizyt na budowie w tygodniu wynosi 2. Wykonawca, który zaoferuje dodatkową wizytę na budowie w tygodniu, otrzyma 20 punktów, zgodnie z powyższą tabelą.

3. Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację, w sposób następujący:

Op = C + D + P

gdzie:

Op – ogólna liczba punktów

C - punkty otrzymane w kryterium „CENA”

D - punkty otrzymane w kryterium „DOŚWIADCZENIE”

P - punkty otrzymane w kryterium „ILOŚĆ POBYTÓW NA BUDOWIE”

1) cena oferty „C” 60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższącenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin

„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %

Cbad

gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);

Cbad - cena oferty badanej (zł);

60% - waga kryterium „C”

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.

2) doświadczenie – „D”

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty za posiadane doświadczenie:

ilość wizyt na budowie w tygodniu:

liczba punktów

brak doświadczenia w nadzorowaniu w ostatnich 3 latach minimum 4 roboty budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych za kwotę min 750 000,00 zł brutto (każda z usług)

0

doświadczenie w nadzorowaniu w ostatnich 3 latach minimum 4 roboty budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych za kwotę min 750 000,00 zł brutto (każda z usług)

20

3) ilość pobytów na budowie – „P”

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty za dodatkową wizytę w tygodniu na budowie inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wg poniższych zasad:

ilość wizyt na budowie w tygodniu:

liczba punktów

brak dodatkowej wizyty na budowie ( 2wymagane wizyty na budowie w tygodniu)

0

1 dodatkowa wizyta w tygodniu

20

UWAGA:

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji krótszy niż 36 m-ce.

2. Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady iż wartości od 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości od 5-9 zaokrągla się w górę).

3. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedzi muszą być składane z zachowaniem pisemności postępowania.

4. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w w/wym. kryteriach. Oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

6. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.

 

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-07 15:15
Załączniki:
 • SIWZ - pełna treść521.24kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 15:17
 • Zał. nr 1-5 do SIWZ1.2MB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 15:17
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2019-04-07 15:35
 • Zał. nr 8 - wzór umowy168.09kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-07 15:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie” - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-18 19:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2019-04-23 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540077695-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Szczegółowa informacja:

Dot. przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”

Zamawiający – Gmina Czarna Dąbrówka, działając w oparciu o przepisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ.

1. ZMIANA SIWZ.

Zakres zmiany:

A. Zmianie ulega Rozdział X pkt. 18 ppkt 1) „ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY” na następujący:

„18. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

1) Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na wykonanie zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie.

Nie otwierać przed dniem 23.04.2019 r., godz. 10.45.”

B. Zmianie ulega rozdział XI pkt 1 i 2 SIWZ „ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” na następujący:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pok. nr 6 (sekretariat) do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi 23.04.2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna (II piętro).”

Dokonane zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-18 19:37
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 19:43
Załączniki:
 • Treść zmiany SIWZ 147.44kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-18 19:41
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie” - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-25 21:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie”

Zamawiający tj. Gmina Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka- Jana Klasę, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą p.z.p., zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.04.2019 r. godz. 10.45 w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka;

2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy zł 00/100);

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

 

Cena

[zł]

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

Posiadane doświadczenie

Proponowana

ilość dodatkowych wizyt na budowie

1.

Biuro Obsługi Nieruchomości Piotr Kaszubowski, Żukówko 24a,

77-100 Bytów

14.637,00

Zgodnie

z zapisami

SIWZ

Zgodnie

z zapisami SIWZ

Zgodnie

z zapisami SIWZ

1 dodatkowa wizyta

w tygodniu

 

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy p.z.p. (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) , oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka             

Jan Klasa                                 

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-04-25 21:24
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert242.63kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-04-25 21:25
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie - WYNIK POSTĘPOWANIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-20 18:08
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie” .

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej, złożonej przez:

 

Biuro Obsługi Nieruchomości

Piotr Kaszubowski

Żukówko 24a

77 - 100 Bytów

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: doświadczenie - 20%

Kryterium III: ilość pobytów na budowie - 20%

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium

nr III

 

Punktacja łącznie

1.

Biuro Obsługi Nieruchomości

Piotr Kaszubowski

Żukówko 24a

77-100 Bytów

60,00

20,00

20,00

100,00

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ww. ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 6.637,00 złotych brutto. Zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-20
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-05-20 18:07
Załączniki:
 • Wybór oferty188.4kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-20
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-05-20 18:07
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 810441
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 16:19

Stopka strony